Zamknij okno Drukuj dokument

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu inwestycji liniowej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x 400 KV Kromolice-Pątnów obejmującego obręby RACŁAWKI i TARGOWĄ GÓRKĘ w gminie Nekla
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 17.pkt 10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 z 2008 r.) i w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Gminy Nekla nr V/30/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt:
'miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji liniowej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x 400 KV Kromolice-Pątnów obejmującego obręby RACŁAWKI i TARGOWĄ GÓRKĘ w gminie Nekla wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 14.05.2009 r. do 03.06..2009 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w godzinach od 8.00 do 14.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 25.05.2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla o godz. 14.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może wnieść uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, określenia przedmiotu której uwaga dotyczy lub w formie elektronicznej na adres mailowy gminy, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2009 r.

Burmistrz
/inż./ Roman Grychowski

 

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2009-04-28 13:11:58
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2009-04-28 13:15:28
Ostatnia zmiana:2009-04-28 13:15:47
Ilość wyświetleń:1662