Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowości w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla – Monika Kamel-Jarek

Kanały zgłoszeń:
1. Poczta elektroniczna: zgłoszenia@gminanekla.pl
2. Forma listowna na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie nieprawidłowości-nie otwierać”.
3. Osobiście u osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń.
4. Telefonicznie pod numerem 61 4373 184.