PRZEDMIOT SKARGI I WNIOSKU
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

 

NADAWCA SKARGI I WNIOSKU
Na mocy Konstytucji RP skargi i wnioski może złożyć każdy:

- w interesie publicznym,

- własnym,

- innej osoby za jej zgodą.

 

ADRESAT SKARGI I WNIOSKU

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Właściwość organów do rozpatrywania skarg i wniosków ustalana jest na podstawie przepisów szczególnych lub Kodeksu postepowania administracyjnego.

Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi na:

1)radę gminy jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa;

2)burmistrza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - jest wojewoda lub organ wyższego stopnia;

3)burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – jest rada gminy;

4)pracowników urzędu – jest burmistrz.

 

SPOSOBY WNIESIENIA SKARGI I WNIOSKU

Osobiście:
sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Nekla  
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek – piątek: 07.00-15.00

Pocztą:
Urząd Miasta i Gminy Nekla

ul. Dworcowa 10

62-330 Nekla

Drogą elektroniczną:
e-mail:
nekla@gminanekla.pl

elektroniczna skrzynka podawcza http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ogolne-sprawy-urzedowe/pismo-ogolne-dourzedu/GminaNekla
faks: (+48) 61 438-64-90

 

Ustnie do protokołu:
Protokół podpisuje osoba zgłaszająca skargę lub wniosek, z podaniem imienia, nazwiska i adresu, oraz przyjmujący zgłoszenie.


Komórką organizacyjną koordynującą przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków jest:           

stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi klientów
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
tel.: (+48) 61 438-60-11

faks: (+48) 61 438-64-90

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek – piątek: 07.00-15.00

 

PRZYJĘCIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

- Burmistrz: piątek: 13.00-15.30

Wskazane jest wcześniejsze telefoniczne (pod numerem: (+48) 61 438-60-11), za pośrednictwem poczty elektronicznej: nekla@gminanekla.pl lub osobiste umówienie się na spotkanie. 
-   Pozostali pracownicy urzędu: codziennie w godzinach pracy urzędu.

 

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Skarga powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia skargi w terminie, należy zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (podstawa prawna: art. 36 k.p.a. w związku z art. 237 § 4 k.p.a.).

Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać:

  • oznaczenie organu, od którego pochodzi,
  • wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
  • podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno ponadto zawierać:

  • uzasadnienie faktyczne i prawne,
  • pouczenie o treści art. 239 k.p.a.

Składanie skarg i wniosków regulują następujące przepisy:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138 - Dział VIII Skargi i wnioski (art. 221-259),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

 

OPŁATY

Brak.

Wniesienie skargi, wniosku oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.