Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli

 BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

 

na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
( tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, ze zmianami)

 

OGŁASZA  NABÓR  NA 

 

 

STANOWISKO 

KIEROWNIKA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NEKLI

 

1.      Wymagania niezbędne (formalne):

a)      spełnienie wymagań art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych, tj.:

-    obywatelstwo polskie,

-    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

-    posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

-    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

-    nieposzlakowana opinia,

b)      preferowane wykształcenie wyższe techniczne,

c)      doświadczenie zawodowe min 5 lat,

d)      gotowość podjęcia pracy 10.10.2008 r.

             

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      dobra znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o finansach publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, prawo budowlane, o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminnym, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo zamówień publicznych,

b)      znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji.

      Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w zakresie działalności przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego oraz prowadzenia składowiska odpadów komunalnych, nadzoru inwestycji gminnych, zarządzanie zespołem ludzi  oraz wiedza i doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków unijnych.  

    

 

3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

a)      wyznaczanie kierunków działania i rozwoju Zakładu w ramach działań statutowych,

b)      ustalanie rocznych planów techniczno – ekonomicznych Zakładu i ich wykonywanie,

c)      nadzór nad statutową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej,

d)      opracowywanie informacji i sprawozdań  z realizowanych inwestycji,

e)      współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy,

f)       dokonywanie analizy ekonomicznej Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem 

      kształtowania się kosztów – dbanie o pozytywne wyniki ekonomiczne Zakładu,

g)      zabezpieczenie majątku Zakładu przed pożarem, kradzieżą, dewastacją,

h)      zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,

i)        przygotowywanie wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

 

 

4.      Warunki pracy:

a)      wymiar czasu pracy: pełny etat

b)      miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Nekli

c)      pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

5.      Wymagane dokumenty aplikacyjne :

1)      list motywacyjny,

2)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)      oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: www.nekla.pl)

4)      kserokopie świadectw pracy,

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

6)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych                                 i umiejętnościach,

7)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,

9)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

 

6.      Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z :

1)      napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy”,

2)      wskazaniem nazwy stanowiska pracy

 

należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką pocztową na adres : Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla 

w  terminie  do dnia 19.09.2008 r.

 

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

 

7.      Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia
z przyczyn formalnych.

 

8.      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu
22.09.2008 r.

 

9.      Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się :

1)      wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

2)      postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :

a)     ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,

b)     rozmowę kwalifikacyjną.

       

                                                                                                                         Burmistrz        

                                                                                                                Roman Grychowski                                                                                                                   

Załączniki

kwestionariusz osobowy (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2008-09-05 09:41:51
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2008-09-05 09:43:35
Ostatnia zmiana:2008-09-05 09:44:01
Ilość wyświetleń:2551
Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij