Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Konkurs na dyrektorów

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

ogłasza konkurs na stanowiska:

 

Dyrektora Zespołu Szkół w Targowej Górce, Targowa Górka ul. Karśnickiego 2

Dyrektora Zespołu Szkół w Zasutowie, Zasutowo ul. Kwiatowa 5

Dyrektora Przedszkola „Miś Uszatek” w Nekli, Nekla ul. Poznańska 25

 

I.             Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1.      Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:

a)  ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz  kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole / placówce;

b)  ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d)  w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po    ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

e)  posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f)   nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674          z późn. zm) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

g)  nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

h)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r, Nr 14, poz. 114 z późn. zm);

i)   nie pracował i nie pełnił służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie współpracował z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.; nie dotyczy to osób urodzonych po dniu 1 sierpnia 1972 r.

2.      Ponadto, do konkursu mogą przystąpić inne osoby, które spełniają wymagania   określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły.
  2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego.

3.     Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem.

  1. Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędacej nauczycielem.
  2. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
  3. Ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna       odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.
  4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
  5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
  6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
  7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm).
  8. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
  9. Oświadczenie o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów w art. 7 nakłada na kandydata na dyrektora obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego. Oświadczenie według wzoru zamieszczonego w ww. ustawie należy wysłać do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 60-967 Poznań, natomiast w dokumentach konkursowych należy zamieścić informację o złożeniu oświadczenia według wzoru zamieszczonego w ww. ustawie. Druki tych dokumentów znajdują się również na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu www.ko.poznan.pl  (komunikaty, lustracja).
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora ..............................................................” /należy wpisać właściwą nazwę szkoły lub placówki/ w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla.

 

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.            

 

                                                Burmistrz

                                                  Roman Grychowski

                                                                                                                                                          

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2008-04-04 13:25:52
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2008-04-04 13:26:56
Ostatnia zmiana:2008-04-28 09:17:18
Ilość wyświetleń:2237
Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij