ZZ.271.13.2022

Nekla, dnia 06.10.2022 r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.228.185,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Nekla

               

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Gmina Nekla informuje Wykonawców o:

 

         I.            Wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XIV SWZ.

Wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

 

adres do korespondencji:

BGK Region Wielkopolski

ul. Składowa 5

61-888 Poznań

 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości: 1 098 496,06 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane w SWZ kryteria: ceny i skrócenia terminu uruchomienia środków. Wybrana oferta uzyskała łącznie 100,00 pkt,  w  kryterium ceny – 60,00 pkt oraz w kryterium skrócenia terminu uruchomienia środków – 40,00 pkt.

 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

1.    Bank Spółdzielczy w Kostrzynie (ul. Warszawska 4, 62-025 Kostrzyn)

oferta uzyskała łącznie: 87,91 pkt

w kryterium ceny – 47,91 pkt oraz w kryterium skrócenia terminu uruchomienia środków – 40,00 pkt.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

                Jednocześnie Gmina Nekla informuje, że wobec czynności zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Ustawy Pzp.

 

z up. Burmistrza

Anna Mizgajska

Zastępca Burmistrza