Polska-Nekla: Usługi gospodarki odpadami

2022/S 191-541112

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nekla
Krajowy numer identyfikacyjny: 63125809800000
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 10
Miejscowość: Nekla
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kamel
E-mail: m.kamel@gminanekla.pl
Tel.: +48 614373197
Faks: +48 614386490
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nekla.eu/
Adres profilu nabywcy: https://www.nekla.eu/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://nekla.nowoczesnagmina.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nekla w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Numer referencyjny: ZZ.271.17.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nekla w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

2. Objęcie odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów o szacunkowym łącznym tonażu: 3 303,237 Mg.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nekla

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nekla w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

2. Przedmiotem zamówienia jest:

a) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wystawionych przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio przed terenem nieruchomości;

b) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) z siedzibą w Nekli ul. Nad Maskawą 5;

c) Udostępnienie worków na odpady zbierane selektywnie (papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło);

d) Udostępnienie niezbędnej infrastruktury w zakresie zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Nekla;

e) Dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników, kontenerów, worków oraz o należytą organizację i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności faktury / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualny:

- wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),

- oświadczenie o posiadaniu właściwego dla przedmiotu zamówienia wpisu w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, wraz ze wskazaniem nr rejestru BDO (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy:

- w zakresie wskazania floty aut – w ilości minimum 4 aut – w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 4a do SWZ);

- w zakresie wskazania instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 4b do SWZ).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą – Pzp. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, pod rygorem nieważności, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzi jedna z następujących okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/11/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/11/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, tj. Referacie zamówień publicznych, inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i dróg Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Wiosny Ludów 2b, 62-330 Nekla, za pośrednictwem platformy ZOOM. Link do transmisji na żywo zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej – tj. nekla.nowoczesnagmina.pl – bezpośrednio przed procesem otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:

a) oświadczenie JEDZ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

b) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ) w formie elektronicznej opracowany według zaleceń rozdziału XI i XIV SWZ (formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu w myśl art. 107 ust. 2 oraz art. 128 ust. 1 ustawy – Pzp),

c) notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub dokument równoważny określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik wykonawcy – zgodnie z księgą pierwszą, częścią ogólną, działem VI, rozdziałem II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza lub elektronicznej kopii dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

d) oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (oświadczenie nie podlega uzupełnieniu w myśl art. 107 ust. 2 oraz art. 128 ust. 1 ustawy – Pzp),

e) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 10 do SWZ).

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. b) ust. 2 wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 126 ust. 1, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień ich złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających:

a. brak podstaw wykluczenia,

b. spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesięciu tysięcy złoty 00/100).

6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/09/2022
 
 
UWAGA!!!
W dniu 28.10.2022 r. udostępniono wersję edytowalną załączników do SWZ.
 
 

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 3 093 260,25 zł

 

UWAGA !!!

Poniżej link do otwarcia ofert w dniu 02.11.2022 r. g. 10:00

https://youtu.be/JfYB-eCBoRU