BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

 

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1282,z 2021 r. poz.1834)

 

poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko urzędnicze:

 

W  REFERACIE PODATKÓW, OPŁAT LOKALNYCH I GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NEKLA

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY(ZASTĘPSTWO)

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

 

  1. Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  nieposzlakowana opinia,

5)  wykształcenie wyższe,

6)  doświadczenie zawodowe min. 2 lata pracy w księgowości podatkowej,

7) znajomość rachunkowości podatkowej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,

8)  znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego, w szczególności: egzekucji administracyjnej, Ordynacji podatkowej, Kodeksu postępowania administracyjnego,  rachunkowości podatkowej jednostek samorządu terytorialnego,

9)  umiejętność biegłej obsługi komputera w  zakresie podstawowych programów pakietu Office,

10) ogólna znajomość przepisów z zakresu prawa o samorządzie gminnym, finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych.

 

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów z zakresu ustaw podatkowych i postępowania podatkowego,

2)  umiejętność stosowania przepisów ustaw podatkowych w praktyce,

3)  mile widziana znajomość programu Radix w zakresie księgowości podatkowej,

4)  wysoka kultura osobista,

5)  odporność na stres,

6)  systematyczność, kreatywność, samodzielność, dokładność.

 

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Zadania podstawowe:

1) prowadzenie księgowości podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprzedaży mienia komunalnego na raty, czynszów,

2) nadzorowanie inkasa podatków i opłat-rozliczanie inkasentów,

3) naliczanie wynagrodzenia należnego inkasentom,

4) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub stwierdzające stan zaległości,

5) sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania dochodów,

6) wydawanie decyzji stwierdzających lub określających nadpłatę w podatkach,

7) wydawanie postanowień oraz wezwań w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,

 

4.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

Przewidywany termin zatrudnienia na stanowisku objętym naborem: 15 wrzesień 2022r.

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska wymienionego w ogłoszeniu spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz obsługą klientów.

 

 

            5.  Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)      CV / list motywacyjny,

2)      oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: nekla.nowoczesnagmina.pl),

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy),

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

5)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych                                 i umiejętnościach,

6)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,

8)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

 

     

            6.  Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:

- napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków, Opłat        Lokalnych i Gospodarki Odpadami Komunalnymi w  Urzędzie Miasta i Gminy Nekla”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką  pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 

w  terminie  do dnia  31.08.2022r.

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 01.09.2022 r. i wtedy zostanie przeprowadzona wstępna analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz ustalona zostanie lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o terminie której zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
     

            7. Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

1)      wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

2)      postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez:

a)     ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,

b)     rozmowę kwalifikacyjną i/lub test kompetencyjny.

 

 

 

 

        Nekla, dnia 12.08.2022 r.                                 

                      

 

  

                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

                                                                                                Karol Balicki