Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10
62-330 Nekla
REGON – 000538691 NIP 789-14-54-107


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie studni głębinowej ujęcia wód podziemnych trzeciorzędowego poziomu mioceńskiego w miejscowości Nekla”.


Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w dniu 27.06.2007r. na stronie internetowej Urzędu http://nekla.nowoczesnagmina.pl, w portalu Biuletynu Zamówień Publicznych, oraz w siedzibie zamawiającego w miejscu – tablica ogłoszeń w wejściu głównym UMiG. Otwarcie nastąpiło w dniu 18.07.2007r. o godz. 10:00. Liczba złożonych ofert 2, liczba ofert nie rozpatrywanych z powodu wykluczenia i odrzucenia oferenta: 0.

Wybrano ofertę firmy:


Piotr Smoleński Przedsiębiorstwo Wiertnicze

ul. Mickiewicza 7

63-100 Śrem


Za cenę 200 438,68 zł brutto, która uzyskała łącznie 100,00pkt.


Oferty złożyli również:

1. HYDROeŁPOL S.A. Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych
    ul. Nowa 29/31
    90-030 ŁÓDŹ                                    która otrzymała łącznie 62,20 pkt.