BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1282, z 2021 r. poz.1834)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
 
w REFERACIE KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NEKLA
w pełnym wymiarze czasu pracy

1. Wymagania niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)  nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia, finanse,
6) umiejętność biegłej obsługi komputera w  zakresie podstawowych programów pakietu Office,
7) ogólna znajomość przepisów o rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:
1)  umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów prawa objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy,
2) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej,
2) umiejętność stosowania przepisów ustaw  w praktyce,
3)  wysoka kultura osobista,
4) umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole,
5) odporność na stres,
6) komunikatywność, samodzielność, dokładność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Zadania podstawowe:

1. Analiza oraz składanie informacji z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu dla Urzędu Miasta i Gminy.
2. Księgowanie podatków i opłat za śmieci w ujęciu syntetycznym (współpraca z WIP).
3. Przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
4. Współpraca z Burmistrzem w zakresie wykonywania budżetu Gminy.
5. Zapewnienie prawidłowej realizacji budżetu i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
6. Nadzór finansowy nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.
7. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy.
8. Prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów i wydatków w zakresie Urzędu Gminy (Organ).
9. Analiza oraz składanie informacji z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu.
10. Uzgadnianie i dekretacja wyciągu bankowego.
11. Odpowiedzialność za przygotowanie płatności do zapłaty-przelewy bankowe.
12. Udział w pracach związanych z przygotowaniem oraz z sporządzeniem łącznych: bilansu rocznego Gminy, rachunku zysków i strat oraz zmian w funduszu jednostki.
13. Terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków.
14. Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych dla UMiG i Organu.
15. Analiza i terminowość spłat kredytów i pożyczek.
16. Obsługa księgowa gminnych instytucji kultury (Biblioteka, NOK) oraz sporządzanie sprawozdań do tych jednostek.
17. Przekazywanie do archiwum zakładowego dowodów w zakresie swojego stanowiska pracy.
18. Wykonywanie innych poleceń Burmistrza, Skarbnika, kierownika referatu.


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
Przewidywany termin zatrudnienia na stanowisku objętym naborem: 21.02.2022 r.
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska wymienionego w ogłoszeniu spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.


5.  Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) CV i list motywacyjny,
2) oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: nekla.nowoczesnagmina.pl),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
5) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.


6.  Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:
- napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką  pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla  – w  terminie  do dnia  10.02.2022 r.
O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 11.02.2022 r. i wtedy zostanie przeprowadzona wstępna analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz ustalona zostanie lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o terminie której zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.

7. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:
1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2) postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez:
a) ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b) rozmowę kwalifikacyjną i/lub test kompetencyjny.


Nekla, dnia 31.01.2022 r.       
                      

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
Karol Balicki