ZZ.271.22.2021

Nekla, dnia 14.01.2022 r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną powykonawczą dokumentacją techniczną na budynku szkoły w Nekli wraz z halą sportową oraz szkolnego schroniska młodzieżowego w Nekielce (Postępowanie II)

               

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Gmina Nekla informuje Wykonawców o:

 

        I.            Wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XIV SWZ.

Wybrana została oferta nr 5 złożona przez:

 

Elektro-Tele Damian Śmigielski

os. Piaskowe 11

62-200 Dalki

 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości: 367 770,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane w SWZ kryteria: ceny i terminu wykonania zamówienia. Wybrana oferta uzyskała łącznie 100,00 pkt,  w  kryterium ceny – 60,00 pkt oraz w kryterium terminu wykonania zamówienia – 40,00 pkt.

 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

1.       Skorut Systemy Solarne Sp z o.o., ul. Wybickiego 71,32-400 Myślenice

oferta uzyskała łącznie: 78,71 pkt

w kryterium ceny – 38,71 pkt oraz w kryterium terminu wykonania zamówienia – 40,00 pkt,

2.       Eltrix Wielgus Robert, Jaworskiego 5A, 05-090 Raszyn

oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

3.       Sun-Stal Projekt Arleta Łechtańska, Izabelin 2, 62-510 Konin

oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

4.       Sunergo Sp. z o.o., Al. Niepodległości 51/1, 61-714 Poznań

oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

5.       GM Starbud Sp. z o.o., ul. Hutnicza 1, 27-200 Starachowice

oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp,

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

      II.            Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

W niniejszym postępowaniu odrzucono oferty Wykonawców:

1.       Eltrix Wielgus Robert, Jaworskiego 5A, 05-090 Raszyn

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę powyższego wykonawcy z uwagi na niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia. Zaoferowany produkt jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie rodzaju chłodzenia.

2.       Sun-Stal Projekt Arleta Łechtańska, Izabelin 2, 62-510 Konin

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę powyższego wykonawcy z uwagi na sporządzenie oferty w sposób niezgodny z przepisami ustawy. Wykonawca w dn. 27.12.2021 r. złożył ofertę w postaci skanu, która nie została podpisana kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

3.       Sunergo Sp. z o.o., Al. Niepodległości 51/1, 61-714 Poznań

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę powyższego wykonawcy z uwagi na sporządzenie oferty w sposób niezgodny z przepisami ustawy. Wykonawca w dn. 27.12.2021 r. złożył ofertę w postaci skanu, która nie została podpisana kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

4.       GM Starbud Sp. z o.o., ul. Hutnicza 1, 27-200 Starachowice

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę powyższego wykonawcy z uwagi na niezłożenie w przewidzianym terminie innych dokumentów. Podczas prac komisji przetargowej i oceny przedmiotowej oferty zamawiający powziął wątpliwości co do właściwego skalkulowania przedmiotowej oferty. W dn. 05.01.2022 r. Zamawiający informując o poprawieniu omyłek rachunkowych wezwał jednocześnie wykonawcę do wyjaśnienia oferty w zakresie rachunkowym, wyznaczając termin na złożenie wyjaśnień do dn. 11.01.2022 r. Zamawiający nie otrzymał wyjaśnień we wskazanym terminie, co skutkowało odrzuceniem oferty.

 

                Jednocześnie Gmina Nekla informuje, że wobec czynności zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Ustawy Pzp.

 

z up. Burmistrza

Anna Mizgajska

Zastępca Burmistrza