Ogłoszenie nr 2021/BZP 00324935/01 z dnia 2021-12-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane


Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NEKLA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258098

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 10

1.5.2.) Miejscowość: Nekla

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-330

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614373197

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.kamel@gminanekla.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nekla.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33b9cd23-6246-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00324935/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-21 12:08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wszelka komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą/-ami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
a. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w rozdziale VII pkt 1, wykonawca składa za pośrednictwem portalu dedykowanego zamówieniom publicznym, tj. https://miniportal.uzp.gov.pl/.
b. Pozostała komunikacja, tj. wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wezwania do uzupełnienia oferty/wyjaśnień, zapytania, odpowiedzi/wyjaśnienia/uzupełnienia, zawiadomienia o wyborze oferty/unieważnieniu postępowania/odrzuceniu oferty odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma obowiązek posiadania konta na platformie ePUAP, co skutkować będzie dostępem wykonawcy do formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały określone w:
a) Regulaminie korzystania z systemu miniPortal,
b) Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem powyżej wskazanych formularzy wnosi 150MB. Preferowanym przez zamawiającego formatem danych jest format .pdf.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania: na platformę ePUAP lub na skrzynkę e-mailową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nekla z siedzibą w: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, tel. (61) 4-386-011, e-mail: nekla@gminanekla.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nekla jest Pan Tomasz Powała, kontakt: adres e-mail: iod@gminanekla.pl1;
Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego (nr sprawy: ZZ.271.23.2021) pn. Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną, prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2019 ze zm.), dalej ustawa – Pzp;
4) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 421 ust. 4 ustawy – Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy – Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy – Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan/Państwo:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych2;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
2Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą – Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZ.271.23.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont i nadbudowę budynku dawnej wozowni na bibliotekę publiczną na terenie zabytkowego założenia parkowego w Nekli.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) osuszanie i wzmocnienie fundamentów i murów;
b) wymianę i częściowe nadbudowanie dachu;
c) wykonanie elewacji budynku;
d) wymianę zewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej;
e) remont pomieszczeń wewnętrznych;
f) konserwację i rekonstrukcję sztukaterii;
g) wymianę instalacji wod-kan;
h) wymianę instalacji c.o.;
i) wymianę instalacji elektrycznej;
j) budowę instalacji wentylacji mechanicznej;
k) budowę instalacji ochrony obiektu;
l) budowę kotłowni gazowej;
m) budowę tarasu ziemnego;
n) budowę drenażu opaskowego;
o) budowę parkingów i zjazdów;
p) budowę chodników;
q) zagospodarowanie terenu wokół budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty oceni komisja przetargowa.
2. Oferta w kryterium ceny może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
3. Oferta w kryterium – termin wykonania zamówienia może uzyskać od 0 do 40 punktów.
4. Punkty za ww. kryteria obliczone zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy – Pzp w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi stosowny odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem spełnienia przedmiotowego warunku będzie złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem spełnienia przedmiotowego warunku będzie złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie roboty obejmujące prace budowlane (zakresem zbliżonym do przedmiotu niniejszego za mówienia), których wartość wyniosła co najmniej 3 000 000 zł brutto każda wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SWZ) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – w przypadku spółki cywilnej oświadczenie składa każdy ze wspólników.
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności – w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie składa każdy ze wspólników oraz spółka cywilna.
3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności – w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie składa każdy ze wspólników oraz spółka cywilna.
4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w przypadku spółki cywilnej wpis do CEIDG składa każdy ze wspólników z osobna.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót (załącznik nr 8 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dokumenty wymagane w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, tj. oferty wspólnej:
a) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, jeżeli ustanowienie pełnomocnika nie jest zawarte w umowie konsorcjum; do oferty należy dołączyć notarialnie poświadczone pełnomocnictwo,
b) dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp – dla każdego partnera z osobna; pozostałe dokumenty składane są wspólnie,
c) dokument potwierdzający spełnianie warunków łącznie, przez wykonawców składających ofertę wspólną jako konsorcjum, jednakże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 tejże ustawy, każdy z wykonawców wykazuje osobno,
d) przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) wykonawca składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, która spełniać musi następujące warunki:
- zawarcie umowy na okres nie krótszy niż okres realizacji zamówienia wraz z okresem rękojmi lub gwarancji; w zależności od tego, który z terminów jest dłuższy,
- jasne sprecyzowanie celu gospodarczego, w jakim została ona zawarta,
- wskazywanie reprezentanta (lidera) konsorcjum,
- niemożliwość wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków w trakcie realizacji zamówienia wraz z okresem gwarancji/rękojmi,
- niemożliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy bez zgody zamawiającego,
- wszelkie rozliczenia finansowe, w tym płatności faktur, zamawiający dokonuje z liderem konsorcjum,
- z umowy wynikać musi, iż członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.
3. Postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie i na następujących warunkach:
a) dopuszczalne jest zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, nie więcej niż o 50% pierwotnie ustalonego zakresu przedmiotu umowy, jeżeli zaistnieje uzasadniona przesłanka, wówczas przewiduje się zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie lub w inny sposób, proporcjonalnie do zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy,
b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych – zmiana zakresu przedmiotu umowy lub zmiana wynagrodzenia,
c) zmiana treści umowy w związku z panującą sytuacją epidemiczną lub zmianami obowiązującego prawa – zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, zmiana zakresu przedmiotu umowy lub zmiana wynagrodzenia,
d) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
- wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej,
- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań osób po stronie Zamawiającego, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji przedmiotu umowy,
- zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji przedmiotu umowy,
- przerwania realizacji przedmiotu umowy w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- gdy zajdzie konieczność wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, będą niezbędne do prawidłowego wykonania robót,
- wstrzymania robót w skutek wykrycia na przykład substancji i przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do jej zakończenia i wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty.
- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu,
e) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy:
- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.
Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w szczególności wojny, epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu na to czy wojna została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp.,
- zmiany w zakresie płatności – wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT.
4. Wszystkie roboty dodatkowe będą wyceniane metodą szczegółową na podstawie danych rynkowych (np. SECOCENBUD) przy wysokości cen czynników produkcji nie wyższych niż średnie krajowe za ostatni kwartał.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-17 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wnosi wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
2. W myśl art. 449 ust. 2 ustawy – Pzp, zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach w oparciu o art. 450 ust. 1 ustawy – Pzp:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pieniądzu na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy w Kostrzynie, Oddział w Nekli, nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 z dopiskiem „zabezpieczenie umowy – przebudowa budynku byłej wozowni”.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. W myśl art. 450 ust. 4 ustawy – Pzp, jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym, zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
7. Zamawiający zwróci 70% kwoty, o której mowa w rozdziale VIII pkt 1 w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane, natomiast 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zatrzyma na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i zwróci nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji.

 

 

UWAGA w dn.13.01.2022 r. zamieszczono odpowiedzi na zapytania!!!

 

ZZ.271.23.2021

Nekla, dnia 13.01.2022 r.

 

Wyjaśnienia

do postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu  użytkowania na bibliotekę publiczną

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 03.01 i 04.01.2022 r., 03.01, 10.01 i 11.01.2022 r.,  29.12.2021 r. i 04.01.2022 r. wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Z uwagi na rozliczenie kosztorysowe oraz konieczność złożenia kosztorysów wraz z ofertą – prosimy o udostępnienie przedmiarów w formacie ATH.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na stronie postępowania: http://nekla.nowoczesnagmina.pl/ zostały udostępnione przedmiary w formacie ATH.

 

Pytanie 2:

Prosimy o udostępnienie kompletnego projektu branży teletechnicznej, obecnie udostępniono jedynie 2 strony opisu technicznego bez rysunków technicznych.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na stronie postępowania: http://nekla.nowoczesnagmina.pl/ został udostępniony projekt wykonawczy.

 

Pytanie 3:

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na prowadzenie robót na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (określonych w rozdz. III pkt. 3 lit. c-f SWZ).

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na stronie postępowania: http://nekla.nowoczesnagmina.pl/ zostały udostępnione pozwolenia na budowę i pozwolenia na prowadzenie robót na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

 

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, iż wyposażenie meblowe jest poza zakresem robót.

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wyposażenie meblowe jest poza zakresem robót objętych przedmiotowym postępowaniem.

 

Pytanie 5:

Prosimy o wskazanie czy stolarka okienna i drzwiowa ma zostać wykonana z PCV, aluminium czy drewniana.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że stolarka drzwiowa ma zostać wykonana z aluminium, natomiast stolarka okienna ma zostać wykonana z PVC.

 

Pytanie 6:

Zwracam się do Państwa z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej budynku byłej wozowni, który zostanie przebudowany na bibliotekę w publiczną w ramach  postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego nr ogłoszenia: 2021/BZP 00324935/01  „Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu  użytkowania na bibliotekę publiczną”  w celu rzetelnego przygotowania oferty. Prosiłabym o wskazanie terminu, w którym możliwe będzie przeprowadzanie wizji lokalnej.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po przeanalizowaniu zamówieniu i ze względu na jego specyfikę, dokonał zmiany SWZ i wprowadził zapis informujący o konieczności przeprowadzenia obligatoryjnej wizji lokalnej przez wykonawców, którzy będą składać ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

Termin wizji lokalnej zostaje wyznaczony na dzień 19.01.2022 r. w godzinach 8:00 – 14:00. Dokładną godzinę należy ustalić z zamawiającym pod nr telefonu: 61/43 73 197.

Oferta Wykonawcy, który nie będzie uczestniczył w wizji lokalnej, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18.

 

Pytanie 7:

W zakresie prac zawartym w SWZ oraz dokumentacji projektowej wskazana została budowa kotłowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku, wyposażonej w gazowy kocioł kondensacyjny. Dokumentacja projektowa nie zawiera informacji dotyczących przyłączenia kotła gazowego do instalacji gazowej.

Czy do obiektu doprowadzona jest zewnętrzna sieć gazowa z istniejącą skrzynką np. na budynku oraz czy wewnątrz budynku jest istniejącą instalacja gazowa do której może zostać podłączony kocioł?  Jeżeli budynek nie jest podłączony pod sieć gazową czy należy przewidzieć koszty budowy w zakresie Zamówienia oraz w jakiej odległości od budynku możliwe będzie wykonanie wpięcia?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istniejący budynek posiada przyłącze gazowe zakończone skrzynką gazową na elewacji południowej. W zakresie zamówienia publicznego jest budowa kotłowni gazowej w pomieszczeniu piwnicznym. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej pomiędzy punktem pomiarowym a kotłem będzie przedmiotem oddzielnego zamówienia.

 

Pytanie 8:

Zwracam się z pytaniem dotyczącym zamówienia klasycznego nr ogłoszenia: 2021/BZP 00324935/01  „Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu  użytkowania na bibliotekę publiczną”.

W dokumentacji projektowej zawarty jest rysunek ,,rzut parteru aranżacja’’ natomiast w kosztorysach ofertowych nie występują takie pozycje tj. regały, stoły, fotele, telewizor, projektor, biurka, zestawy komputerowe, tablica interaktywna itp.

Czy kosztorys ofertowy jest wiążący, a cześć rysunkowa wykraczająca poza pozycje z kosztorysu dotyczy innego przetargu?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyposażenie meblowe jest poza zakresem robót objętych przedmiotowym postępowaniem.

 

Pytanie 9:

Dotyczy części VI, pkt 2 lit. d swz: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie roboty obejmujące prace budowlane (zakresem zbliżonym do przedmiotu niniejszego za mówienia), których wartość wyniosła co najmniej 3 000 000 zł brutto każda wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku przedstawienia wykonania większej ilości robót budowlanych których łączna wartość będzie większa od 6 MLN PLN.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie doświadczenia wykonawcy w zakresie obejmującym dwie roboty za co najmniej 3 000 000 zł brutto każda. W związku z tym, zamawiający nie uzna za spełniony warunku w przypadku, gdy wykonawca przedstawi większą ilość robót budowalnych których łączna wartość będzie większa od 6 000 000 zł.

 

Pytanie 10:

Czy jeżeli Wykonawca realizował umowę jako Podwykonawca w zakresie robót budowlanych, to referencje wystawione przez Generalnego Wykonawcę będą wystarczające dla Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonawca musi przedstawić referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane. Jeśli robota była realizowana jako podwykonawstwo należy przedstawić umowę o podwykonawstwo, z której wynika formalne zgłoszenie podwykonawstwa inwestorowi oraz referencje podmiotu na rzecz którego podwykonawca wykonywał te roboty, potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

 

Pytanie 11:

Czy podmiot który udostępnia potencjał w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej winien brać czynny udział w realizacji przedmiotu zamówienia jako Podwykonawca?

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że podmiot, który udostępniał potencjał w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej winien brać czynny udział w realizacji przedmiotu zamówienia jako podwykonawca.

 

Pytanie 12:

Dotyczy § 5 projektu umowy. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe czy kosztorysowe, oraz czy Zamawiający przewiduje wykonanie robót dodatkowych. Prosimy o wskazanie kolejności ważności dokumentów: oferta, kosztorys ofertowy, umowa, dokumentacja projektowa.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 5 ust. 1 projektu umowy zamawiający przewiduje rozliczenie kosztorysowe.

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami projektu umowy wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, a które można było przewidzieć (§ 6 ust. 5). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się wykonać inne roboty, nie ujęte w dokumentacji, a bez których nie można wykonać prawidłowo przedmiotu umowy (§ 7 ust. 1). Dodatkowo o robotach dodatkowych traktuje § 15 projektu umowy.

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie dokumenty wymienione przez Wykonawcę stanowią spójną całość, stąd nie dostrzega potrzeby ustalania rangi poszczególnych dokumentów. W przypadku zidentyfikowania rozbieżności w dokumentacji niniejszego postępowania przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert i przekazania Zamawiającemu w tym względzie informacji, Zamawiający działając na podstawie przepisów ustawy Pzp dokona stosownych zmian w dokumentach.

 

Pytanie 13:

Dotyczy § 5 ust. 3 projektu umowy. Wnosimy o zmianę warunków płatności:

- wynagrodzenie płatne na koniec każdego miesiąca w częściach równych lub na podstawie wykonanych prac, lub

- wynagrodzenie płatne na koniec każdego kwartału w częściach równych lub na podstawie wykonanych prac.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę warunków płatności. Jednocześnie informuje, że projekt umowy został zmieniony i zamieszczony na stronie postępowania: http://nekla.nowoczesnagmina.pl/.

Ponadto zamawiający zastrzega, że projekt umowy może ulec zmianie ze względu na konsultowanie jej zapisów i dostosowanie do wymagań dokumentów dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W przypadku zmian, ostateczna wersja projektu umowy będzie udostępniona przed terminem składania ofert.

 

Pytanie 14:

Zamawiający wskazał, iż więźba dachowa zostanie wykonana w pewnym określonym zakresie, wskazując jednocześnie, iż w przypadku konieczności Wykonawca wykona większy zakres. Czy Wykonawca wyceniając zakres prac winien uwzględnić wymianę całej więźby dachowej oraz poszycie dachowe, czy w przypadku konieczności wymiany większego zakresu dachu Zamawiający zleci wykonanie prac dodatkowych, jak będzie wyglądała płatność jeżeli prace nie zostały ujęte w przedmiarze robót.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonawca winien wycenić 35 mb wymiany więźby dachowej zgodnie z kosztorysem ofertowym. Natomiast warunki realizacji ewentualnych prac dodatkowych zostały wyjaśnione w odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie.

 

 

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert zostaje przedłużony do 28.01.2022 r. do godz. 09:00.

 

 

z up. Burmistrza

Anna Mizgajska

Zastępca Burmistrza

 

UWAGA !!!

Zamieszczono odpowiedzi na zapytania!

ZZ.271.23.2021

Nekla, dnia 20.01.2022 r.

 

Wyjaśnienia

do postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu  użytkowania na bibliotekę publiczną

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 13.01, 17.01 i 19.01.2022 r. wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Zgodnie z odpowiedziami nr 13 z dnia 13.01.2022 Zamawiający „informuje, że projekt umowy został zmieniony i zamieszczony na stronie postępowania: http://nekla.nowoczesnagmina.pl/”.

Prosimy o wskazanie lub oznaczenie kolorem czerwonym, jakie informacje zostały zmienione. Wykonawca nie ma możliwości przeanalizowania każdego punktu w umowie i znalezienia wprowadzonych zmian.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że główne zmiany umowy zostały oznaczone kolorem czerwonym i zamieszczone na stronie postępowania w dn. 13.01.2022 r.

 

Pytanie 2:

Prosimy o skorygowanie terminu związania z ofertą. Obecnie wskazano 15.02.2022, natomiast okres ten powinien wynosić 30 dni.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termin związania ofertą liczony w dniach jest odgórnie określony w art. 307 ustawy Pzp i nie może być dłuższy niż 30 dni. W rozdziale X pkt 1 SWZ zamawiający wskazuje, że Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, doprecyzowując ten termin poprzez datę. Jednak to liczba dni określona przez zamawiającego jest istotna (30 dni), w związku z czym termin 30 dni liczy się od nowego terminu składania ofert, tj. od 28.01.2022 r. (do 26.02.2022 r.). Dokonano stosownych korekt w dokumentach.

 

Pytanie 3:

Prosimy o informację czy w przypadku wykonania przez Wykonawcę wszystkich prac związanych z Inwestycją do końca września 2022r. możliwa jest płatność przez Zamawiającego za cały kontrakt od razu po odbiorze końcowym prac np. do końca października 2022 r.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zadanie jest dofinansowanie w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego regulamin narzuca na Beneficjenta określone warunki realizacji zadania. Jednym z warunków jest m.in. realizacja inwestycji w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, co z kolei obliguje Beneficjenta do wypłaty wynagrodzenia w dwóch transzach: I transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia i II transza w wysokości pozostałej po zakończeniu realizacji całości inwestycji. Sposób wypłaty wynagrodzenia został opisany w korekcie umowy – załącznik nr 9 do SWZ_projekt umowy.

 

Pytanie 4:

W drafcie umowy w  § 5 w pkcie 3. w pliku SIWZ po korekcie -  zapisy dotyczące zapłaty należnego wynagrodzenia brzmią:

Strony umowy ustalają, że zapłata należnego wynagrodzenia nastąpi w dwóch transzach:

a) płatność I transzy – nastąpi w roku 2022 i będzie stanowiła połowę należnego wynagrodzenia określonego w ust. 1,

b) płatność II transzy – nastąpi w roku 2023 .

Natomiast w załączniku nr 9 do zmienionego SIWZU jest zapis:

Strony umowy ustalają, że zapłata należnego wynagrodzenia nastąpi w dwóch transzach (każda transza o wartości 50 proc. wynagrodzenia ustalonego w par. 5 ust. 1):

a) płatność I transzy – nastąpi do 31.12.2022 i będzie stanowiła połowę należnego wynagrodzenia określonego w ust. 1,

b) płatność II transzy – nastąpi do 31.08.2023 .

Prosimy o wyjaśnienie który zapis obowiązuje.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że korekta umowy została zamieszczona na stronie postępowania w dn. 13.01.2022 r., jako odrębny załącznik – załącznik nr 9 do SWZ_projekt umowy – który jest skorygowanym i aktualnym projektem umowy.

 

Pytanie 5:

Zakładając przez nas wykonanie całego kontraktu do końca września 2022 (przy założeniu że 50% zostanie wykonane do końca czerwca 2022) mamy pytanie: czy przy takiej realizacji terminowej całego zadania wykonawca otrzyma zapłatę w wysokości 50% na koniec czerwca 2022, natomiast pozostałe 50% dopiero w  styczniu 2023?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zadanie jest dofinansowanie w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego regulamin narzuca na Beneficjenta określone warunki realizacji zadania. Jednym z warunków jest m.in. realizacja inwestycji w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, co z kolei obliguje Beneficjenta do wypłaty wynagrodzenia w dwóch transzach: I transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia i II transza w wysokości pozostałej po zakończeniu realizacji całości inwestycji. Sposób wypłaty wynagrodzenia został opisany w korekcie umowy – załącznik nr 9 do SWZ_projekt umowy.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj.  do 28.01.2022 r. do godz. 09:00.

 

z up. Burmistrza

Anna Mizgajska

Zastępca Burmistrza

 

UWAGA !!!

Zamieszczono wersję edytowalną załączników!

 

 

UWAGA!

Uzupełniono projekt umowy o zapis w par. 17 ust. 3

 

 

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 4 900 000,00 zł (z czego w roku 2022 - 2 450 000,00 zł)

 

 

UWAGA !!!

Poniżej link do otwarcia ofert w dniu 28.01.2022 r. g. 10:00

 

https://youtu.be/TyzC2mKEVSc