BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z 2021 r. poz.1834)

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
 
w REFERACIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, INWESTYCJI, ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH i DRÓG W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NEKLA
w pełnym wymiarze czasu pracy

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie min. średnie, preferowane wykształcenie wyższe (administracja lub prawo) oraz staż pracy w administracji publicznej (minimum rok),
6) umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu Office,
7) ogólna znajomość przepisów o zamówieniach publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, o samorządzie gminnym, finansach publicznych, kodeksie postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej,
8) umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów prawa objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy,
2) umiejętność stosowania przepisów ustaw w praktyce,
3) wysoka kultura osobista,
4) umiejętność dobrej organizacji pracy,
5) odporność na stres,
6) komunikatywność, kreatywność, samodzielność, dokładność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Zadania podstawowe:
1) Prowadzenie rejestru umów, zleceń i zamówień z podmiotami realizującymi zadania na rzecz Gminy.
2) Przygotowywanie, powadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych (zgodnie z KC) w ramach referatu.
3) Prowadzeniem spraw związanych z realizacją funduszu sołeckiego w zakresie inwestycji, współpraca w tym zakresie z referatem gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz referatem gospodarki gruntami, uzyskiwanie niezbędnych decyzji, uzgodnień, odbiór i przekazywanie do użytkowania.
4) Współpraca z sołtysami, w zakresie spraw związanych z programem Wielkopolska Odnowa Wsi.
5) Prowadzenie spraw związanych z zaliczaniem dróg do odpowiednich kategorii.
6) Prowadzenie spraw związanych z właściwym utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego na terenie gminy.
7) Uzgadnianie projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu.
8) Uzgadnianie decyzji warunków zabudowy w zakresie dróg gminnych.
9) Prowadzenie ewidencji oświetlenia drogowego.
10) Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego i ich rozliczanie.
11) Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących zakresu referatu w Programie Legislator.
12) Przygotowywanie projektów umów realizowanych przez referat.
13) Prowadzenie spraw dotyczących klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych występujących na terenie Gminy.
14) Rozliczanie zakupu i usług dystrybucji energii elektrycznej obiektów oświetlenia drogowego.
15) Redagowanie artykułów do Przeglądu Nekielskiego obejmujących sferę działalności referatu.
16) Wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
Przewidywany termin zatrudnienia na stanowisku objętym naborem: 01.01.2022 r.
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska wymienionego w ogłoszeniu spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz obsługą klientów. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) CV i list motywacyjny,
2) oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: nekla.nowoczesnagmina.pl),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
5) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

 6. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:
- napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie zamówień publicznych, inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i dróg w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla – w terminie do dnia 20.12.2021r.
O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 21.12.2021 r. i wtedy zostanie przeprowadzona wstępna analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz ustalona zostanie lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o terminie której zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.

  7. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:
1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2) postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez:
a) ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b) rozmowę kwalifikacyjną i/lub test kompetencyjny.

Nekla, dnia 08.12.2021 r.    
  
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
Karol Balicki