Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

Ul. Dworcowa 10,

62 – 330 Nekla

REGON – 000538691 NIP 789-14-54-107

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Nekla – etap I”

Oznaczenia zakresu prac wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Roboty branży budowlanej:

Grupy: 451, 452, 453, 454
Klasy: 4511, 4521, 4522, 4525, 4526, 4534, 4541, 4542, 4543, 4544
Kategorie: 45111, 45112, 45213, 45222, 45223, 45233, 45252, 45261, 45342, 45421, 45431, 45442

Roboty branży technologicznej:

Grupy: 452, 453
Klasy: 4522, 4523, 4525, 4533
Kategorie: 45223, 45231, 45232, 45252, 45331, 45332

Roboty branży elektrycznej i AKPiA:

Grupy: 453
Klasy: 4531
Kategorie: 45311, 45314, 45315, 45317

Roboty branży drogowej:

Grupy robót: 451, 452
Klasy: 4511, 4523
Kategorie: 45112, 45233

Do ostatecznego terminu składania ofert to jest do dnia 18.05.2007r. godz. 9:30 w przetargu nieograniczonym na „Modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Nekla – etap I” wpłynęła jedna oferta, której cena brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 9 lutego 2004r. (Dz. U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. ze zmianami) unieważniam przetarg nieograniczony na „Modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Nekla – etap I”.