ZZ.271.18.2021                                                                                                   

Nekla, dnia 3 grudnia 2021 roku

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nekla w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku”

 

ZOSTAJE UNIEWAŻNIONE

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3, tj. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert w postępowaniu wpłynęły 2 oferty, których ceny przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia i jednocześnie Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty zabezpieczenia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający informuje, że o wszczęciu postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu zostanie poinformowany osobnym pismem.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP.

 

 

z up. Burmistrza

Anna Mizgajska

Zastępca Burmistrza