Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. z 2020 r poz. 2028) Burmistrz Miasta i Gminy Nekla informuje, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 lipca 2021 roku nr PO.RZT.70.352.2021/D/MZ zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania na okres trzech lat, na terenie gminy Nekla.

Taryfa wchodzi w życie 1 sierpnia 2021 roku.