Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Burmistrza Miasta i Gminy Nekla

Ul. Dworcowa 10,

62 – 330 Nekla

REGON – 000538691 NIP 789-14-54-107

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: na „Bieżący remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Nekla”.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w dniu 2.03.2007r. na stronie internetowej Urzędu http://nekla.nowoczesnagmina.pl, w Portalu Biuletynu Zamówień Publicznych numer OWP/2007/03/02-735101 oraz w siedzibie zamawiającego w miejscu - tablica ogłoszeń w wejściu głównym UMiG. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.03.2007r. o godz. 10:00

Liczba złożonych ofert - 2, liczba ofert nie rozpatrywanych z powodu wykluczenia
oferenta – 1

 

Wybrano ofertę firmy:

Zakład Wielobranżowy „Trans-Bruk”

Marek Begier

ul. Sikorskiego 18

62-330 Nekla

 

za cenę:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową przy grubości uszkodzenia 4cm: 48,80zł brutto/1m

Przy wykonaniu remontu o grubości większej lub mniejszej niż 4cm, cena za każdy 1cm wynosić będzie 1 proponowanej ceny dla 4cm uszkodzenia.