BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. -  poz. 1282)

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
 
DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI KLIENTÓW 
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NEKLA
w pełnym wymiarze czasu pracy

 

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe lub średnie z wymaganym 3-letnim stażem pracy,
6) umiejętność biegłej obsługi komputera w  zakresie podstawowych programów pakietu Office,
7) umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:
1) podstawowa znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o petycjach,
2) mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
3) znajomość języka angielskiego,
4) umiejętność dobrej organizacji pracy,
5) wysoka kultura osobista,
6) odporność na stres,
7) komunikatywność, kreatywność, samodzielność, dokładność.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu,
2) prowadzenie sekretariatu,
3) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji,
4) prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
5) prowadzenie spraw związanych z zaopatrywaniem materiałowo-technicznym pracowników urzędu, zakupami (w tym środków trwałych) sprzętu biurowego, materiałów niezbędnych do pracy urzędu, wyposażeniem stanowisk,
6) zapewnienie czystości pomieszczeń budynku urzędu,
7) zamawianie i rejestracja pieczątek i pieczęci,
8) wywieszanie obwieszczeń, ogłoszeń i innych pism komorniczych, sądowych itp.,
9) przygotowanie pomieszczeń z obsługą spotkań i zebrań organizowanych przez burmistrza, zastępcę burmistrza i sekretarza,
10) przyjmowanie klientów oraz organizowanie ich kontaktów z burmistrzem, zastępcą burmistrza lub sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych urzędu,
11) sporządzanie sprawozdań z działalności burmistrza,
12) weryfikacja oświadczeń pracowników urzędu składanych przy rozliczaniu ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
13) sporządzanie dokumentacji związanej z delegacjami służbowymi burmistrza i zastępcy burmistrza,
14) sporządzanie dokumentacji związanej z rozliczaniem ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez burmistrza i zastępcę burmistrza,
15) prowadzenie ewidencji jednostek kultury,
16) prowadzenie centralnego rejestru: zarządzeń wewnętrznych, upoważnień
i pełnomocnictw, delegacji służbowych, pieczęci urzędowych, czasopism prenumerowanych przez urząd, dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Nekla, oświadczeń klientów w sprawie otrzymywania korespondencji drogą elektroniczną,
17) koordynowanie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, sporządzanie sprawozdań, prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
18) koordynowanie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej, prowadzenie centralnego rejestru wniosków,
19) koordynowanie przyjmowania i rozpatrywania petycji składanych do burmistrza, prowadzenie centralnego rejestru petycji składanych do burmistrza,
20) prowadzenie książki kontroli urzędu.


3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
Przewidywany termin zatrudnienia na stanowisku objętym naborem: 1 września 2021 r.
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska wymienionego w ogłoszeniu spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz obsługą klientów. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.


4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) CV / list motywacyjny,
2) oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
5) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

     
5. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:
- napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i obsługi klientów w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla,
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla  –  w  terminie do dnia 30.07.2021r. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 02.08.2021 r. i wtedy zostanie przeprowadzona wstępna analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz ustalona zostanie lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne zawarte
w ogłoszeniu. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o terminie której zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.

6. Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:
1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2) postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez:
a) ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b) rozmowę kwalifikacyjną i/lub test kompetencyjny.

 

Nekla, dnia 30.06.2021 r.       
                      

  
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
 Karol Balicki