Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania Miasta i Gminy Nekla

ZARZĄDZENIE NR 18/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Nekla

z dnia 5 marca 2007 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania
                   publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
                   Miasta i Gminy Nekla.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) zarządzam co następuję:

 

§1 1. Postanawia się ogłosić otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
         w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania na terenie Miasta
         i Gminy Nekla.

2.     Cel, zasady składania ofert i kryteria ich rozpatrywania stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego założenia.

 

§2  Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
      na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nekla oraz wywieszenie
      na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

 

§3   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 18/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Nekla

z dnia 5 marca 2007 roku

 

Cel zadań:

 Rozpowszechnianie nauki i edukacji wśród wyróżniającej się pod względem osiąganych wyników w nauce, dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych , szkół ponadpodstawowych oraz studentów I roku studiów dziennych magisterskich z terenu Miasta i Gminy Nekla.

 

Zasady i Warunki przyznawania dotacji:

Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotacje na realizacje zadania powinny;

1.     Posiadać osobowość prawna lub upoważnienie jednostki wyższej posiadającej osobowość prawna do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy.

2.     złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantująca wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

3.     posiadać niezbędna wiedzę, kwalifikację, doświadczona kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania.

 

Składanie ofert:

    1. Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
        05.04.2007roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

Wzór wniosku Można otrzymać sekretariacie Miasta i Gminy Nekla.

2.     Oferty mogą składać organizacje samodzielnie lub wspólnie podejmując się realizacji danego zadania. We wniosku należy wskazać podmiot przyjmujący dotacje i jednocześnie odpowiedzialny za wykonanie.

3.     Do ofert należy dołączyć wymagane załączniki:

a)     odpis aktualny z krajowego rejestru sadowego/ ważny 3 miesiące od daty wystawienia/ a w przypadku podmiotów Ne będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie prawnej organizacji,

b)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

c)     statut organizacji w przypadku złożenia innego dokumentu stanowiącego o podstawie prawnej innej niż odpis z KRS,

d)    kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

 

 

Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która został złożona w stanie niekompletnym. Złożenie oferty po terminie oraz braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.

 

Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert;

1.     Rozpatrywanie ofert nastąpi w terminie do dnia 12.04.2007.

2.     Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

a)     merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,

 

b)    ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,

c)     zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców Gminy w realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,

d)    ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,

e)     wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim,

f)      udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,

g)     zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.

 

3.     Dotowane z budżetu Miasta i Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Miasta i Gminy Nekla lub na rzecz jego mieszkańców.

4.     Dotacji nie można wykorzystać na:

a)     prowadzenie działalności gospodarczej,

b)    realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Miasta i Gminy,

c)     remonty,

d)    projekty dyskryminujące Jakiekolwiek osoby lub grupy,

e)     prowadzenie działalności politycznej.

 

  

 

Załącznik Nr 2

 do Zarządzenia Nr 18/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Nekla               

 z dnia 5 marca 2007 roku

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie: Nauki, edukacji, oświaty i wychowania na terenie Miasta i Gminy Nekla.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały Nr III/ 10/ 2006 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Nekla z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2007 Burmistrz Miasta i Gminy Nekla ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2007 roku  w zakresie  nauki, edukacji, oświaty i wychowania na terenie Miasta i Gminy Nekla.

 

Rodzaj zadania: art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego:

 

Rozpowszechnianie nauki i edukacji wśród wyróżniającej się pod względem osiąganych wyników w nauce, dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz studentów I roku studiów dziennych magisterskich z terenu Miasta i Gminy Nekla

Termin realizacji zadania: 15.04.2007 – 31.12.2007r.

 

Miejsce realizacji zadania: Gmina Nekla

 

Wysokość środków przeznaczonych na wykonanie zadania w 2006r – 1575zł

 

Wysokość środków przeznaczonych na wykonanie zadania w 2007r – 3675zł

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2007-03-08 10:30:27
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2007-03-08 10:32:37
Ostatnia zmiana:2007-03-09 08:27:39
Ilość wyświetleń:2060
Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij