BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1282)

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
 
W  REFERACIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA  W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NEKLA
w pełnym wymiarze czasu pracy

1. Wymagania niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)  nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe - preferowane kierunki : planowanie przestrzenne, administracja, ochrona środowiska,
6) wiedza i znajomość przepisów w zakresie: planowania i zagospodarowania przestrzennego, postępowania administracyjnego, samorządu gminnego, prawa budowlanego, ochrony środowiska,
7) umiejętność biegłej obsługi komputera w  zakresie podstawowych programów pakietu Office.

2. Wymagania dodatkowe: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
Zadania podstawowe:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3) prowadzenie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
4) wydawanie zaświadczeń oraz udzielanie informacji o przeznaczeniu terenów,
5) prowadzenie postępowań administracyjnych naliczających opłatę planistyczną oraz windykacja należności z tytułu w/w opłaty,
6) prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
7) współpraca w zakresie planowania przestrzennego z innymi gminami, sejmikiem województwa, marszałkiem województwa, innymi jednostkami organizacyjnymi,
8) współpraca z innymi stanowiskami w zakresie przygotowywania inwestycji,
9) prowadzenie postępowania w sprawie wydawania decyzji środowiskowych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
Przewidywany termin zatrudnienia na stanowisku objętym naborem: 1 lipiec 2021 r.
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska wymienionego w ogłoszeniu spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz obsługą klientów.

5.  Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) CV / list motywacyjny,
2) oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: nekla.nowoczesnagmina.pl),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
5) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych  i umiejętnościach,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

6.  Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:
- napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w  Urzędzie Miasta i Gminy Nekla”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką  pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla  – w  terminie  do dnia  15.06.2021 r.
O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 16.06.2021 r. i wtedy zostanie przeprowadzona wstępna analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz ustalona zostanie lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o terminie której zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.

7. Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:
1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2) postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez:
a) ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b) rozmowę kwalifikacyjną i/lub test kompetencyjny.


        Nekla, dnia 25.05.2021 r.       
             
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
Karol Balicki