OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nekla
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nekla wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5.05.2021 r. do 28.05.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, w godzinach urzędowania.
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nekla wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  udostępniony zostanie ponadto na stronie internetowej www.nekla.eu
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się  25 maja 2021 r. o godzinie 17:00. Dyskusja zostanie przeprowadzona wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość – na platformie ZOOM.
Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej za pośrednictwem platformy ZOOM muszą się zgłosić poprzez pocztę elektroniczną na adres: m.gibowski@gminanekla.pl  w terminie do 21 maja 2021 r. Link do spotkania oraz instrukcja zostaną przesłane w mailu zwrotnym.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium ma prawo złożenia uwag do ww. projektu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Nekli ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla lub nekla@gminanekla.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.                 

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla