OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie – dz. nr 199 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie – dz. nr 199 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6.04.2021 r. do 30.04.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, w godzinach urzędowania.
Projekt planu udostępniony zostanie ponadto na stronie internetowej www.nekla.eu
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.04.2021 r. o godzinie 15:00. Dyskusja zostanie przeprowadzona wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość – na platformie ZOOM.
Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej za pośrednictwem platformy ZOOM muszą się zgłosić poprzez pocztę elektroniczną na adres: m.gibowski@gminanekla.pl  w terminie do 23 kwietnia 2021 r. Link do spotkania oraz instrukcja zostaną przesłane w mailu zwrotnym.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu ma prawo złożenia uwag do ww. projektu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Nekli ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla lub nekla@gminanekla.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2021 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
                 

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla.