OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2021

 

I.     Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020).

Burmistrz Miasta i Gminy  Nekla informuje, że z dniem 05.02.2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert w następujących dziedzinach:

1)   w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2)   w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

3)   w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

W związku z powyższym ogłasza się nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji. W wyniku naboru, Burmistrz Miasta i Gminy Nekla wybierze przedstawicieli III sektora, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w danym otwartym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

II.  W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a)    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

b)   nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert w poszczególnych rodzajach zadań,

c)    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

d)   akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności. 

III.    Zadania komisji konkursowej:

a)    merytoryczna ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego konkursu z uwzględnieniem określonych kryteriów,

b)   proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego. 

W przypadku gdy:

a)    żadna z organizacji nie wskaże kandydata,

b)   wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji,

c)    powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,

komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

IV.    Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 1 marca 2021 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) oraz CV należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Miasta i Gminy w Nekli, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla.

V.      Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla zostaną powołane komisje do opiniowania ofert:

 

1)   w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2)   w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

3)             w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

VI.        Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy             z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 187). 

Członek komisji konkursowej podlega wyłączeniu z udziału w pracy komisji, gdy:

a)    oferentem jest jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,

b)   oferentem jest osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

c)    oferentem jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności lub podległości służbowej;

d)   oferentem jest osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo

e)    osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności lub podległości służbowej;

f)    pozostaje w stosunku podległości lub nadrzędności służbowej z osobą zarządzającą lub pełniącą funkcję głównego księgowego u oferenta;

g)   pozostaje z oferentem lub osobą pełniącą funkcję głównego księgowego u oferenta                w stosunku mogącym budzić podejrzenie o stronniczość lub interesowność;

h)   osobą zarządzającą lub głównym księgowym oferenta są osoby, o których mowa w pkt 1.

W związku z powyższym osoby wchodzące w skład komisji wypełniają stosowne oświadczenie. 

VII.      Treść ogłoszenia zamieszczono na stronach internetowych:

- Biuletynu Informacji Publicznej UMiG w Nekli: http://nekla.nowoczesnagmina.pl (zakładka: Urząd Miasta i Gminy w Nekli, Ogłoszenia)

- Urzędu Miasta i Gminy w Nekli: www.nekla.eu (zakładka: pożytek publiczny )

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG w Nekli, ul. Dworcowa 10.