Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu; nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Zarządzenie nr 4/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla

z dnia 19 stycznia 2007 

 

 

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

1)  upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Nekla

2)  nauki, edukacji, oświaty i wychowania na terenie Miasta i Gminy Nekla.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

§1

1.     Postanawia się ogłosić otwarty konkurs na realizację zadań publicznych
w zakresie:

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu Miasta i Gminy Nekla,

2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania na terenie Miasta i Gminy Nekla.

 

2.     Cel, zasady składania ofert i kryteria ich rozpatrywania stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nekla oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 4/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Nekla

z dnia 19 stycznia 2007

 

Cel zadań:

1) Rozpowszechnianie nauki i edukacji wśród wyróżniających się pod względem osiąganych wyników w nauce, dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych , szkół ponadpodstawowych oraz studentów I roku studiów dziennych magisterskich z terenu Miasta i Gminy Nekla.

2) Upowszechnianie sportów wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców Gminy.

 

Zasady i Warunki przyznawania dotacji:

Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotacje na realizację zadania powinny;

1.     Posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki wyższej posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy.

2.     Złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

3.     Posiadać niezbędna wiedzę, kwalifikację, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania.

 

Składanie ofert:

1. Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2007 roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

Wzór wniosku można otrzymać w sekretariacie Miasta i Gminy Nekla.

2 . Oferty mogą składać organizacje samodzielnie lub wspólnie podejmując się realizacji danego zadania. We wniosku należy wskazać podmiot przyjmujący dotacje i jednocześnie odpowiedzialny za wykonanie.

3.     Do ofert należy dołączyć:

a)     aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego/ ważny 3 miesiące od daty wystawienia/ a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie prawnej organizacji,

b)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

c)     statut organizacji w przypadku złożenia innego dokumentu stanowiącego o podstawie prawnej innej niż odpis z KRS,

d)    kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która został złożona w stanie niekompletnym. Złożenie oferty po terminie oraz braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.

 

 

 

 

 

Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert;

1.     Rozpatrywanie ofert nastąpi w terminie do dnia 22 lutego 2007r.

2.     Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

a)     merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,

b)    ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,

c)     zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców Gminy w realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,

d)    ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,

e)     wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim,

f)      udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,

g)     zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.

 

3.     Dotowane z budżetu Miasta i Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Miasta i Gminy Nekla lub na rzecz jego mieszkańców.

4.     Dotacji nie można wykorzystać na:

a)     prowadzenie działalności gospodarczej,

b)    realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Miasta i Gminy,

c)     remonty,

d)    projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,

e)     prowadzenie działalności politycznej.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Nekla

z dnia 19 stycznia 2007

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie:

1)     Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta
i Gminy Nekla.

2)     Nauki, edukacji, oświaty i wychowania na terenie Miasta i Gminy Nekla.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały Nr III/ 10/ 2006 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Nekla z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2007 Burmistrz Miasta i Gminy Nekla ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2007 roku  w zakresie
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Nekla, 2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania na terenie Miasta i Gminy Nekla.

 

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 oraz art.11 ust. 3 przywołanej powyżej ustawy.

 

Rodzaj zadania: art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o działalności pożytku publicznego:

1.     Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, udział w rozgrywkach i turniejach w piłce nożnej.

 

Termin realizacji zadania: 01.03.2007 – 31.12.2007r.

 

Miejsce realizacji zadania: stadion miejski przy ulicy Wrzesińskiej.

 

Wysokość środków przeznaczonych na wykonanie zadania w 2006r. – 60.000zł.

 

Wysokość środków przeznaczonych na wykonanie zadania w 2007r. – 50.000zł.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

 

Rodzaj zadania: art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego:

1.     Rozpowszechnianie nauki i edukacji wśród wyróżniającej się pod względem osiąganych wyników w nauce, dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz studentów I roku studiów dziennych magisterskich z terenu Miasta i Gminy Nekla

Termin realizacji zadania: 01.03.2007 – 31.12.2007r.

 

Miejsce realizacji zadania: Gmina Nekla

 

Wysokość środków przeznaczonych na wykonanie zadania w 2006r – 1575zł

 

Wysokość środków przeznaczonych na wykonanie zadania w 2007r – 3680zł

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2007-01-22 10:48:09
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2007-01-22 10:53:08
Ostatnia zmiana:2007-01-22 10:53:08
Ilość wyświetleń:2095
Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij