Zarządzeniem 293/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla  z dnia 3 lutego 2021 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Nekla w 2021 roku.

Zwracamy uwagę na zapisy zawarte w treści ogłoszenia mówiące o zasadach i warunkach składania ofert, m. in. o konieczności załączenia wymaganych dokumentów. Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania ofert oraz konsultowania ich kompletności z pracownikami Referatu promocji, kultury, ochrony zdrowia sportu, pożytku publicznego (nr tel. 61 43 73 195). W załączniku Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla oraz wzór oferty i sprawozdania.