INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.01.2021 r. odbył się w Nekielskim Ośrodku Kultury, przy ul. Wiosny Ludów 2B, w sali widowiskowej, przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości:


1. działka nr 28/8 w Barczyźnie - arkusz mapy ewidencyjnej nr 4, powierzchnia 0,1667 ha, zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1F/00031387/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Teren na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Nekla znak NG.6730.24.2020 z dnia 04.06.2020 r. powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 72.000,00 zł + VAT.
Ze względu na fakt, że nikt nie wpłacił wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.