Zgodnie z zarządzeniem nr 281/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 12 stycznia 2021 r. w dniach od 15.01.2021 r. do 05.02.2021 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące koncepcji rewaloryzacji założenia dworsko-parkowego w Nekli.   
Konsultacje będą przeprowadzone w formie badania ankietowego badającego opinię mieszkańców.
Ankieta konsultacyjne będzie do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla oraz BIP-ie Gminy Nekla. 
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Nekla.
Ankiety można będzie składać:
1. w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla,
2. pocztą tradycyjną na adres tut. Urzędu (decyduje data wpływu),
3. pocztą elektroniczną (podpisany skan).