Polska-Nekla: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2021/S 001-001246

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

 

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Nekla

Krajowy numer identyfikacyjny: 63125809800000

Adres pocztowy: ul. Dworcowa 10

Miejscowość: Nekla

Kod NUTS: PL418 Poznański

Kod pocztowy: 62-330

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Katarzyna Zaworska

E-mail: k.zaworska@gminanekla.pl

Tel.: +48 614373175

Faks: +48 614386490

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.nekla.eu/

Adres profilu nabywcy: https://www.nekla.eu/

I.3)

Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nekla w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Numer referencyjny: ZZ.271.15.2020

II.1.2)

Główny kod CPV

90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Nekla w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

90500000 Usługi związane z odpadami

90511000 Usługi wywozu odpadów

90512000 Usługi transportu odpadów

90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000 Usługi recyklingu odpadów

18930000 Worki i torby

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL418 Poznański

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nekla

II.2.4)

Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nekla w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

a. odbiór i zagospodarowanie odpadów z pojemników i worków wystawionych przez właścicieli bezpośrednio przed terenem nieruchomości;

b. odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK);

c. odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków, zużytych baterii i małogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ze stałych punktów wskazanych przez zamawiającego;

d. organizacja i obsługa objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzących z gospodarstw domowych – 1 raz w roku;

e. udostępnienie worków na odpady zbierane selektywnie (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio);

f. udostępnienie niezbędnej infrastruktury w zakresie zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Nekla;

g. dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników, kontenerów, worków oraz o należytą organizację i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności faktury / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/03/2021

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) wynikającej z oferty.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)

Warunki udziału

III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

W celu spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedstawi aktualny:

— wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2019.2010),

— aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 poz. 797).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedstawi:

— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy (w zakresie wskazania instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zał. 4 do siwz).

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

1. Wzór umowy stanowi załącznik 5 do siwz. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zakazuje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)

Opis

IV.1.1)

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 08/02/2021

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Data: 08/02/2021

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Nekla, Referat zamówień publicznych, inwestycji, obszarów wiejskich i dróg ul. Wiosny Ludów 2b, za pośrednictwem serwisu YouTube, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, a link do transmisji na żywo zostanie podany w BIP http://nekla.nowoczesnagmina.pl/ w zakładce „Zamówienia publiczne".

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 Ustawy najpierw dokona oceny ofert, następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć:

— oświadczenie JEDZ w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

— formularz ofertowy (zał. 1 do SIWZ),

— pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w oryginału w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

— oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 i 3a pzp).

3. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ppkt b) Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia za pośrednictwem poczty elektronicznej w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy (w zakresie dysponowania instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zał. 4 do siwz).

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587701

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30/12/2020

 

 

UWAGA!!!

W dniu 27.01.2021 r. Zamawiający zamieścił korektę Załącznika 1 - Formularz ofertowy.

Korekty dokonano w zakresie poprawienia omyłki pisarskiej - w kolumnie 3 (w wierszu nagłówkowym tabeli), przedstawiającej szacunkową ilość odpadów komunalnych porawiono okres odbierania z 2 lat na 10 m-cy.

 

 

UWAGA !!!

Poniżej link do otwarcia ofert w dniu 08.02.2021 r. g. 10:00

 

https://youtu.be/CU1beyrxtpI

 

 

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 1 942 635,41 zł

 

 

W związku z problemami technicznymi, poniżej nowy link do otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym w dniu 08.02.2021 r.

https://www.youtube.com/watch?v=i8vw1-V4oZA