ZZ.271.9.2020                                                                                                      

Nekla, dnia 25 listopada 2020 roku

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Nekla w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.”

 

 

ZOSTAJE UNIEWAŻNIONE

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia […].

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert w postępowaniu wpłynęły 3 oferty, których ceny przewyższały kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

 

 

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza