Ogłoszenie nr 594465-N-2020 z dnia 2020-10-07 r.

 

Polska-Nekla: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2020/S 195-472160

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Nekla
Krajowy numer identyfikacyjny: 63125809800000
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 10
Miejscowość: Nekla
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Zaworska
E-mail:
k.zaworska@gminanekla.pl
Tel.: +48 614373175
Faks: +48 614386490
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.nekla.eu/
Adres profilu nabywcy: https://www.nekla.eu/

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Nekla w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Numer referencyjny: ZZ.271.9.2020

II.1.2)Główny kod CPV

90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Nekla w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90500000 Usługi związane z odpadami

90511000 Usługi wywozu odpadów

90512000 Usługi transportu odpadów

90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000 Usługi recyklingu odpadów

18930000 Worki i torby

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL418 Poznański

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nekla

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Nekla w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

a. odbiór i zagospodarowanie odpadów z pojemników i worków wystawionych przez właścicieli bezpośrednio przed terenem nieruchomości;

b. odbiór i zagospodarowanie odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanego dalej PSZOK);

c. odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków, zużytych baterii i małogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ze stałych punktów wskazanych przez Zamawiającego;

d. organizacja i obsługa objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzących z gospodarstw domowych – 1 raz w roku;

e. udostępnienie worków na odpady zbierane selektywnie (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio);

f. udostępnienie niezbędnej infrastruktury w zakresie zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Nekla;

g. dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników, kontenerów, worków oraz o należytą organizację i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności faktury / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2021

Koniec: 31/12/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) wynikającej z oferty.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

W celu spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedstawi aktualny:

— wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2019.2010),

— aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 poz. 797).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

W celu spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedstawi:

— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy (w zakresie dysponowania instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zał. 4 do SIWZ).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wzór umowy stanowi załącznik 5 do SIWZ. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zakazuje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 09/11/2020

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 09/11/2020

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Nekla, Referat zamówień publicznych, inwestycji, obszarów wiejskich i dróg ul. Wiosny Ludów 2b, za pośrednictwem serwisu YouTube, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, a link do transmisji na żywo zostanie podany w BIP http://nekla.nowoczesnagmina.pl/ w zakładce „Zamówienia publiczne”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy najpierw dokona oceny ofert, następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć:

— oświadczenie JEDZ w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

— formularz oferty wraz z kalkulacją szczegółową składników kosztotwórczych mających wpływ na poszczególne stawki (ceny jednostkowe) w formie elektronicznej opracowany wg zaleceń rozdziału XII SIWZ zgodnie z załączonymi przez Zamawiającego plikami (kalkulacja szczegółowa nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 i 3a Pzp),

— pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy – pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w oryginału w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej notarialnie w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

— oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 i 3a Pzp).

3. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ppkt b Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia za pośrednictwem poczty elektronicznej w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy (w zakresie dysponowania instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zał. 4 do SIWZ).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/10/2020

 

UWAGA!!!

W dniu 08.10.2020 r. Zamawiający zamieścił zaktualizowany Załącznik 7 - Wykaz nieruchomości i budynków wielolokalowych, w zakresie wykazu nieruchomości wielolokalowych.

 

UWAGA!!!

W dniu 03.11.2020 r. zostały zamieszczone wyjaśnienia do SIWZ wraz z załącznikami do SIWZ w formie edytowalnej oraz poprawionym projektem umowy.

 

ZZ.271.9.2020                                                                       

Nekla, dnia 03.11.2020 r.

 

WYJAŚNIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

 „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Nekla w okresie
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.”

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019.1843 ze zm.) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do tut. Urzędu:

 

w dniu 19.10.2020 r.

 

Pytanie 1.

W związku z ustawowym obowiązkiem przyjęcia przez Zamawiającego rozliczenia jednostkowego (za każde odebrane 1Mg odpadów), a nie ryczałtowego rozliczenia wynagrodzenia zwracamy się o:

1) wykreślenie komentarza zawartego w formularzu ofertowym pod tabelą pn. SZACUNKOWA ILOŚĆ I RODZAJ ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE 2 LAT w brzmieniu:

* Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości

oraz

2) potwierdzenie, że w przypadku przekroczenia łącznej kwoty ofertowej ustalonej na podstawie ilości szacunkowych, o której mowa w §3 ust. 4 wzoru umowy - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne z rzeczywistymi ilościami odebranych odpadów do dnia 31.12.2022r. lub umowa zostanie rozwiązana wcześniej po wyczerpaniu tej kwoty.

 

Zwracamy uwagę, iż obecne ww. zapisy SIWZ stoją w całkowitej sprzeczności z pozostałymi zapisami SIWZ i przyjętym rozliczeniem jednostkowym i są odczytywane jako zastrzeżenie zamawiającego         o niemożności przekroczenia zsumowanego wynagrodzenia ofertowego stanowiącego iloczyn cen jednostkowych i podanych w SIWZ ilości szacunkowych. W związku z tym, że Wykonawcy kalkulując ofertę nie mogą przyjąć, iż szacunkowe ilości będą rzeczywistymi ilościami -  prosimy o jasne                         i precyzyjne zapisy związane z rozliczeniem i zgodne z obecnymi przepisami.

 

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmuje zgodnie z ustawą (z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) sposób rozliczania jednostkowego (za każdy rzeczywiście odebrany 1 Mg).

Tabela określająca szacunkową ilość i rodzaj odpadów komunalnych w okresie 2 lat zawiera dane, które są podstawą do wyliczenia i określenia ceny w ofercie przetargowej.

Zapis pod tabelą: „Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości” wskazuje jedynie, że w przypadku osiągnięcia innych wielkości niż te przyjęte do oszacowania oferty nie mogę być podstawą dla Wykonawcy do domagania się dodatkowego wynagrodzenia w przypadku nie osiągnięcia w/w ilości.

 

Pytanie 2.

Zwracamy się o możliwość zmiany wynagrodzenia w drugim roku realizacji usługi w przypadku wzrostu cen na instalacjach – Wykonawca na tym etapie nie może przewidzieć i prawidłowo oszacować tego parametru kosztotwórczego.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany wynagrodzenia w drugim roku realizacji usługi
w przypadku wzrostu cen na instalacjach.

 

Pytanie 3.

Dot. SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia:

Pkt 2 a. odbiór i zagospodarowanie odpadów z pojemników i worków wystawionych przez właścicieli bezpośrednio przed terenem nieruchomości

Wykonawca prosi o sprecyzowanie, czy jest zobowiązany do odbioru pojemników z zasieków specjalnie do tego przystosowanych w przypadku nieruchomości jednorodzinnych.

 

Odpowiedź:

Jeżeli mieszkaniec posiada miejsce przystosowane do odbioru odpadów w postaci zasieków, wnęk lub innych miejsc do tego przystosowanych, Wykonawca jest zobowiązany odebrać te odpady.

 

Pkt 2 b. odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK);

Wykonawca  prosi o doprecyzowanie ilości i pojemności kontenerów na PSZOK.

 

Odpowiedź:

Ilości i pojemności kontenerów są określone w pkt 6 Załącznika nr 6 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie 4.

Dot. Załącznika nr 6 do SIWZ - SOPZ:

Pkt 6 Udostępnienie niezbędnej infrastruktury w zakresie zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Nekla

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, czy ilości pojemników wskazane w Pkt 6 dotyczą punktu PSZOK? Oraz o potwierdzenie, że to mieszkańcy gminy Nekla sami wyposażają się w pojemniki i nie należy to do obowiązków Wykonawcy.

 

Odpowiedź:

Ilość pojemników wskazana w pkt 6 załącznika nr 6 do SIWZ – SOPZ dotyczy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Mieszkańcy gminy Nekla sami wyposażają się w pojemniki i nie należy to do obowiązków Wykonawcy. Obowiązkiem Wykonawcy jest naprawa lub wymiana pojemnika w przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy.

Pytanie 5.

Dot. Załącznika nr 6 do SIWZ – SOPZ:

Pkt 9.6 Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów sprzed posesji. Ustala się, iż maksymalna odległość wystawionego pojemnika i/lub worków na odpady zmieszane jak i segregowane od granicy działki posesji sprzed, której następować będzie odbiór odpadów, nie może być większa niż 5 metrów.

Wykonawca prosi o sprecyzowanie czy w przypadku odległości większej niż 5m może nie odebrać odpadów? W jaki sposób ma to udokumentować Zamawiającemu?

 

Odpowiedź:

Mieszkańcy gminy mają wiedzę, że pojemniki mają być wystawione w w/w odległości od granicy posesji. Jest to odległość orientacyjna, w przypadku znacznie większych odległości Wykonawca może nie odebrać odpadów jednak musi to zostać udokumentowane w postaci zdjęcia
w przypadku reklamacji usługi ze strony mieszkańców.

 

Pytanie 6.

Co Zamawiający rozumie poprzez zapis zawarty w §1 pkt 1) lit. f) wzoru umowy
o udostepnieniu niezbędnej infrastruktury w zakresie zbierania odpadów komunalnych
na terenie Gminy Nekla?

 

Odpowiedź:

§1 pkt 1) lit. f) - zapis określa udostępnienie przez Wykonawcę niezbędnej infrastruktury opisanej szczegółowo w pkt 6 Załącznika nr 6 do SIWZ – SOPZ.

 

Pytanie 7.

W nawiązaniu do zapisu zawartego w §12 pkt 2 wzoru umowy zwracamy się o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku zmiany instalacji zagospodarowania odpadów? Czy zmiana instalacji odpadów w trakcie trwania Umowy jest możliwa? Brak takiej możliwość stanowi w naszej ocenie nadmierny i nieuzasadniony warunek. Zwracamy się o dopuszczenie i doprecyzowanie procedury w przypadku konieczności zmiany instalacji w trakcie realizacji.

 

Odpowiedź:

Zmiana instalacji odpadów w trakcie trwania umowy jest możliwa pod warunkiem, że cena jednostkowa przedstawiona w formularzu ofertowym za 1 Mg odpadów nie ulegnie zmianie. Nie ma konieczności wprowadzania zmiany Umowy w zakresie zmiany instalacji, gdyż w Umowie nie jest ona wskazana.

 

Pytanie 8.

Dot. §11 pkt 1) lit. g) projektu umowy: „ …wykonawca wraz z faktura nie przekaże Zamawiającemu miesięcznej ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane
i selektywnie zebrane odpady wraz z wskazaniem ilości odebranych odpadów

Czy pisząc powyżej o ilości odebranych odpadów Zamawiający rozumie sumaryczną miesięczną ilość odebranych odpadów od wszystkich nieruchomości? Niemożliwe bowiem by było wskazania ilości odebranych odpadów dla każdej nieruchomości z osobna.

 

Odpowiedź:

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wraz z fakturą miesięcznej ewidencji nieruchomości
z których zostały odebrane odpady zebrane selektywnie i zmieszane wraz z wyszczególnieniem sumarycznej ilości odpadów z podziałem na poszczególne kody.

Pytanie 9.

Zwracamy się o wykreślenie w całości warunku udziału IX.B.3. lub o jednoznaczny opis warunku udziału w zakresie zdolności technicznych i zawodowych. W pkt IX.B.3 nie ma opisu warunku udziału, lecz odniesienie do  obowiązku złożenia przez Wykonawców wypełnionego załącznika nr 4 do SIWZ. Brak jest natomiast opisu, co ma potwierdzać tenże wykaz. Jednocześnie zwracamy się o wykreślenie zapisu: (w zakresie dysponowania instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych) Przedłożenie wykazu instalacji Zamawiający przewidział w Formularzu ofertowym – dodatkowo pragniemy zauważyć, iż wykaz instalacji nie może być warunkiem udziału. W przypadku nie dysponowania bezpośredniego instalacją d zagospodarowania danego rodzaju odpadów – nie istnieje w polskim porządku prawnym konstrukcja prawna, która pozwoli Wykonawcy uzyskać pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobu jakim jest instalacja – na cele postępowania przetargowego. Żaden właściciel instalacji nie udostępni zewnętrznemu Wykonawcy swojej instalacji!!! Wykonawcy nie posiadający własnej instalacji lub zamierzający niektóre rodzaje odpadów przekazywać do instalacji nie będących ich własnością – zawierają z instalacjami umowy o współpracy. W przypadku nie wykreślenia warunku udziału - prosimy  o potwierdzenie, że umowy o współpracy będą traktowane przez Zamawiającego jako forma dysponowania bezpośredniego daną instalacją.

 

Odpowiedź:

Warunek określony w pkt IX.B.3. spełniony będzie, gdy Wykonawca wskaże w załączniku 4 do SIWZ nazwę i adres instalacji na zagospodarowanie odpadów, do której transportowane będą odpady z terenu Gminy Nekla. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a właścicielem instalacji na zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nekla w latach 2021-2023 będzie traktowana tożsamo z określeniem „dysponowania instalacją”.

 

Pytanie 10.

Zwracamy się o wyjaśnienie, z jakiego powodu Wykonawca ma w formularzu ofertowym wskazywać instalacje do przetwarzania odpadów i jednocześnie spełnić – jako warunek udziału w postępowaniu – dysponowanie instalacjami do zagospodarowania odpadów?

 

Odpowiedź:

Analogicznie do pkt 10 zapytania. W formularzu ofertowy należy wskazać instalację, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę na zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nekla w latach 2021-2023.

 

Pytanie 11.

Dot. § 11 projektu umowy:

Wykonawca kwestionuje wysokość kar umownych wskazując, że są one rażąco wygórowane. Katalog kar powinien zostać w całości zmieniony, wysokość kar umownych odbiega bowiem istotnie od przyjętych zwyczajów na rynku oraz nie spełniają funkcji surogatu odszkodowania, a są sposobem na uzyskanie dodatkowych dochodów przez gminę. Takie działanie Zamawiającego jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca przypomina, że zgodnie z art. 351 (1) Kodeksu cywilnego, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zgodnie zaś z art. 5 Kodeksu cywilnego  nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Obowiązkiem Zamawiającego jest określenie postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego tak, aby cel zamówienia publicznego, tj. zaspokojenie określonych potrzeb publicznych został osiągnięty. W swoim działaniu nie może jednak korzystać z prawa absolutnego, oderwanego od przedmiotu zamówienia, sytuacji wykonawcy oraz ciążących na nim obowiązków jako drugiej strony stosunku zobowiązaniowego z wykonawcą (Wyrok KIO z 18 maja 2015 r., sygn. KIO 897/15). Dotyczy to także kar umownych.

Rażąco wygórowana kara umowna to zarówno sytuacja, w której zostaje zachwiana relacja między wysokością wynagrodzenia wykonawcy a wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie
w wykonaniu zobowiązania, z uwzględnieniem okresu opóźnienia, jak i gdy zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznanej przez zamawiającego szkody. Kara umowna stanowi surogat odszkodowania zastrzeżonego w określonej wysokości, a – co za tym idzie – nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zamawiającego).

 

Należy także pamiętać, że postanowienie sprzeczne z obowiązującym prawem obarczone jest sankcją nieważności.

 

Powyższa argumentacja odnosi się w szczególności do poniższych kar umownych:

 

a)    0,5 % kwoty brutto określonej w §3 ust. 4 umowy za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów z każdego miejsca gromadzenia odpadów na terenach budownictwa jednorodzinnego,

W ocenie Wykonawcy wysokość kar umownych są nieproporcjonalne do skali uchybień. Wykonawca proponuje zmianę treści zapisu np. za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów Wykonawca  zapłaci karę umowną 30 zł za każdą nieruchomość.

b)    0,5 % kwoty brutto określonej w §3 ust. 4 umowy za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów z każdego miejsca gromadzenia odpadów na terenach budownictwa wielorodzinnego,

W ocenie Wykonawcy wysokość kar umownych są nieproporcjonalne do skali uchybień. Wykonawca proponuje zmianę treści zapisu np. za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów Wykonawca  zapłaci karę umowną 30 zł za każdą nieruchomość.

c)     0,5 % kwoty brutto określonej w §3 ust. 4 umowy za każdy zgłoszony Zamawiającemu przypadek braku terminowego odbioru odpadów wystawionych przed nieruchomość w odległości max 5 m od granicy posesji,

Wykonawca prosi o wykreślenie kary umownej , lub wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował odległość odpadów od granicy posesji.

d)         0,5 % kwoty brutto określonej w §3 ust. 4 umowy za każdy zgłoszony Zamawiającemu przypadek braku zwrotu pojemnika i/lub worków po odbiorze odpadów przed nieruchomość w odległości max 5 m od granicy posesji,

Wykonawca prosi o wykreślenie kary umownej , lub wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował odległość odpadów od granicy posesji. Jednocześnie prosi o sprecyzowanie pojęcia braku zwrotu pojemnika lub worków po odbiorze .

 

e) 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 4 Umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,

 f) 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 4 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego,

W ocenie Wykonawcy powyższe dwa punkty się dublują. Wykonawca proponuje zmianę treści : 5% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 4 Umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż treść §11 zostaje zmieniona i otrzymuje następującą treść:

Kary umowne:

1.    Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i wysokościach:

a)    750 zł brutto za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów za każdy przypadek zgłoszony do Zamawiającego z miejsca gromadzenia odpadów na terenach budownictwa jednorodzinnego,

b)    750 zł brutto za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów za każdy przypadek zgłoszony do Zamawiającego z miejsca gromadzenia odpadów na terenach budownictwa wielorodzinnego,

c)    750 zł brutto za każdy zgłoszony Zamawiającemu przypadek braku terminowego odbioru odpadów wystawionych przed nieruchomość w odległości max 5 m od granicy posesji,

d)    750 zł brutto za każdy zgłoszony Zamawiającemu przypadek braku zwrotu pojemnika i/lub worków po odbiorze odpadów przed nieruchomość w odległości max 5 m od granicy posesji,

e)    5% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 4 Umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,

f)     1500 zł brutto w przypadku, gdy Wykonawca wraz z fakturą nie przekaże Zamawiającemu miesięcznej ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane odpady wraz z wskazaniem ilości odebranych odpadów,

g)    1500 zł brutto w przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje pisemnie Zamawiającego w ciągu 2 dni o nierealizowaniu przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów, za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek,

h)   nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w §4 ust. 1 pkt b.

2.    Kary umowne określone w ust. 1 pkt a – c Zamawiający naliczy Wykonawcy po niezrealizowaniu „reklamacji” w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem od Zamawiającego.

3.    W przypadkach wymienionych w ust. 1 Wykonawca wystawi fakturę na 100% wynagrodzenia umownego, a Zamawiający przedstawi pisemne obliczenie kar umownych, o które pomniejszy wynagrodzenie, w formie potrącenia z zastrzeżeniem ust. 4.

4.    Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy jest niższe niż wyliczona do potrącenia kara umowna, Wykonawca zobowiązuje się tę różnicę dopłacić.

5.    Postanowienia zawarte w  ust. 3 i 4 nie będą miały zastosowania w przypadkach o których stanowi przepis art. 15r1 ust. 1 w zw. z art. 15r ust. 1 Tarczy 4.0 tj. gdy zostaną spełnione przesłanki zakazu zaspokojenia roszczeń zamawiającego wobec wykonawcy z wynagrodzenia wykonawcy.

6.    Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy:

a)      ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w uregulowaniu wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy,

b)      karę umowną w wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 4 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.

7.    W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie Zamawiający/Wykonawca może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.”

 

 

 

 

 

 

 

w dniu 21.10.2020 r.

 

Pytanie 1 (dotyczy SIWZ – projekt umowy – zał. nr 5)

 

Czy proponowany przez Zamawiającego zapis §1 ust. 2 projektu umowy, który wskazuje, iż wykonawcy nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości w przypadku zmiany danych w zakresie zmiany adresów, liczby mieszkańców oraz liczby nieruchomości nie stanowi obrazy art. 3531 k.c. w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy PZP?

 

Uzasadnienie pytania:

Zdaniem zadającego pytanie wyżej wskazany, proponowany przez Zamawiającego zapis projektu umowy wskazuje na ułożenie treści stosunku prawnego w sposób sprzeciwiający się zasadom współżycia społecznego,  przez przyjęcie ryczałtowego modelu ustalania wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, w którym wysokość tego wynagrodzenia jest uniezależniona od rzeczywistych nakładów pracy oraz ilości odebranych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych przy jednoczesnym obciążeniu wykonawcy trudnym do oszacowania ryzykiem dotyczącym:

-          wzrostu liczby mieszkańców i związanego z tym wzrostu ilości odpadów podlegających
odbiorowi i zagospodarowaniu (prowadzącego do zwiększenia kosztów realizacji usługi
stanowiącej przedmiot zamówienia), bez ustanowienia adekwatnego mechanizmu
zapewniającego zmianę wynagrodzenia w przypadku zaistnienia takiego wzrostu,

Wzrost liczby nieruchomości może spowodować znaczący wzrost kosztów realizacji zamówienia - w szczególności w przypadku, gdy wzrośnie liczba nieruchomości wielolokalowych,

-          wykonania nie sprecyzowanych obowiązków, których rozmiar na etapie składania oferty jest nieznany.

Zdaniem zadającego pytanie zakres i rozmiar ryzyka wynikającego z przywołanych okoliczności na etapie sporządzania oferty - w oparciu o informacje zawarte w SIWZ - nie może być przewidziany, co praktycznie uniemożliwia dokonanie prawidłowego oszacowania tego ryzyka oraz rzetelnej kalkulacji ceny ofertowej, co stanowić może obrazę art. 353 1 k.c. w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy PZP.

 

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmuje rozliczenie jednostkowe, tj. za każdą rzeczywiście odebraną 1 Mg odpadów. Tabela „szacunkowa ilość i rodzaj odpadów komunalnych w okresie 2 lat” zamieszczona w formularzu ofertowym zawiera dane, które są podstawą do wyliczenia i określenia ceny w ofercie przetargowej.

Zapis pod tabelą: „Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne
i Wykonawcy nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości” jest jednoznaczna z tym, że ilość odpadów odebranych
i zagospodarowanych w okresie 2 lat może być mniejsza lub większa od podanych wartości szacunkowych.

Analogicznie więc liczba osób i gospodarstw na terenie gminy Nekla może ulec zmianie
i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości, czyli za sam fakt zwiększenia liczby nieruchomości, od których należy odebrać odpady. Natomiast rozliczenie usługi następować będzie za faktycznie odebrane tony odpadów przez Wykonawcę.

 

Pytanie 2 (dotyczy SIWZ – projekt umowy – zał. nr 5)

 

Czy proponowane przez Zamawiającego zapisy § 11 ust 1. projektu umowy nie naruszają art. 3531 KC i art. 483§1 KC w zw. z art. 139 ust. 1 PZP poprzez zastrzeżenie nadmiernie wygórowanych kar umownych, co powoduje , że przekroczono granicę swobody umów i obarczono wykonawcę zbyt dużym ryzykiem związanym z niezachowaniem obowiązków umownych?

 

Uzasadnienie pytania:

Zdaniem zadającego pytanie zasadna byłaby korekta zapisów §11 ust 1. projektu umowy, poprzez obniżenie wysokości przewidzianych kar umownych.  Ustanowienie kar na poziomie proponowanym przez Zamawiającego jest nieadekwatne do przewinień, co więcej nieadekwatne  do ceny jaką płaci Zamawiający za usługę. Niezależnie od przysługującej Zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji Zamawiający powinien tak ukształtować treść umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem Zamawiającego powinno być również dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na Wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Określając wysokość kar umownych, Zamawiający powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary umowne z jakimi mamy do czynienia w tym przypadku, w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia przez Zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, iż kara umowna powinna skłaniać Wykonawcę do realnego, zgodnego z treścią zawartej umowy, wykonania ciążących na nim na mocy tej umowy obowiązków a nie stanowić podstawę do zachwiania płynności finansowej Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż treść §11 zostaje zmieniona i otrzymuje następującą treść:

Kary umowne:

8.    Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i wysokościach:

i)     750 zł brutto za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów za każdy przypadek zgłoszony do Zamawiającego z miejsca gromadzenia odpadów na terenach budownictwa jednorodzinnego,

j)     750 zł brutto za każdy dzień zwłoki w terminowym odebraniu odpadów za każdy przypadek zgłoszony do Zamawiającego z miejsca gromadzenia odpadów na terenach budownictwa wielorodzinnego,

k)    750 zł brutto za każdy zgłoszony Zamawiającemu przypadek braku terminowego odbioru odpadów wystawionych przed nieruchomość w odległości max 5 m od granicy posesji,

l)     750 zł brutto za każdy zgłoszony Zamawiającemu przypadek braku zwrotu pojemnika i/lub worków po odbiorze odpadów przed nieruchomość w odległości max 5 m od granicy posesji,

m)  5% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 4 Umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,

n)   1500 zł brutto w przypadku, gdy Wykonawca wraz z fakturą nie przekaże Zamawiającemu miesięcznej ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane odpady wraz z wskazaniem ilości odebranych odpadów,

o)    1500 zł brutto w przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje pisemnie Zamawiającego w ciągu 2 dni o nierealizowaniu przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów, za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek,

p)    nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w §4 ust. 1 pkt b.

9.    Kary umowne określone w ust. 1 pkt a – c Zamawiający naliczy Wykonawcy po niezrealizowaniu „reklamacji” w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem od Zamawiającego.

10. W przypadkach wymienionych w ust. 1 Wykonawca wystawi fakturę na 100% wynagrodzenia umownego, a Zamawiający przedstawi pisemne obliczenie kar umownych, o które pomniejszy wynagrodzenie, w formie potrącenia z zastrzeżeniem ust. 4.

11. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy jest niższe niż wyliczona do potrącenia kara umowna, Wykonawca zobowiązuje się tę różnicę dopłacić.

12. Postanowienia zawarte w  ust. 3 i 4 nie będą miały zastosowania w przypadkach o których stanowi przepis art. 15r1 ust. 1 w zw. z art. 15r ust. 1 Tarczy 4.0 tj. gdy zostaną spełnione przesłanki zakazu zaspokojenia roszczeń zamawiającego wobec wykonawcy z wynagrodzenia wykonawcy.

13. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy:

a)      ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w uregulowaniu wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy,

b)      karę umowną w wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 4 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.

14. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie Zamawiający/Wykonawca może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.”

 

Pytanie 3 (dotyczy SIWZ – projekt umowy – zał. nr 5)

 

Wnoszę o wprowadzenie do par.11 projektu umowy, zapisu: "Zamawiający w przypadku zaistnienia podstawy do obciążenia Wykonawcy karą umowną jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną"

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż treść §11 zostaje zmieniona i otrzymuje treść wskazaną w odpowiedzi do Pytania 2.

 

Pytanie 4 (dotyczy SIWZ – projekt umowy – zał. nr 5)

 

Co dokładnie powinna zawierać miesięczna ewidencja nieruchomości wskazująca ilość odebranych odpadów, o której mowa w § 11 ust.1 pkt. g projektu umowy, ponieważ w praktyce niemożliwe jest wskazanie masy odpadów odebranych z poszczególnych nieruchomości ?

 

Odpowiedź:

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wraz z fakturą miesięcznej ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane odpady zebrane selektywnie i zmieszane z wyszczególnieniem sumarycznej ilości odpadów z podziałem na poszczególne kody.

 

 

Pytanie 5 (dotyczy SIWZ – projekt umowy – zał. nr 5)

 

W § 12 Zamawiający wskazuje na okoliczności które dopuszczają zmiany postanowień umowy.

 

Wykonawca wnosi o dopisanie punktu o treści „Zmiana postanowień umowy może dotyczyć zmiany wartości globalnej umowy (określonej w § 3 ust. 4 ) w wyniku podwyższenia stawek opłat za przyjęcie odpadów w Instalacji Komunalnej.” Wprowadzenie takiego zapisu spowoduje, że Wykonawca na dzień składania ofert nie będzie musiał kalkulować ryzyka związanego z podwyższeniem ceny za zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Instalacji Komunalnej do której jest zobowiązany dostarczyć te odpady, a Zamawiający uzyska przez to niższą cenę przez cały okres świadczenia usługi.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany wynagrodzenia w drugim roku realizacji usługi w przypadku wzrostu cen na instalacjach.

 

Pytanie 6 (dotyczy SIWZ – zał. nr 6 SPOZ pkt. 2 )

 

W punkcie tym Zamawiający wskazuje do odbioru i zagospodarowania rodzaje odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

W celu dokonania poprawnej kalkulacji Wykonawca wnosi o wskazanie ilości pojemników do odbioru i masy poszczególnych rodzajów odpadów jakie będzie zobowiązany do zagospodarowania w trakcie całego okresu wykonywania usługi.

 

Odpowiedź:

Ilości i pojemności kontenerów oraz pojemników na odpady są określone w pkt 6 Załącznika nr 6 do SIWZ – SOPZ.

Masy poszczególnych rodzajów odpadów zostały zamieszczone w tabeli. Tabela nie została podzielona osobno na odpady odebrane od mieszkańców i z PSZOK.

 

Pytanie 7 (dotyczy SIWZ – zał. nr 6 SPOZ pkt. 3 )

 

W punkcie tym Zamawiający wskazuje że Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania przeterminowanych leków, zużytych baterii i małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ze stałych punktów wskazanych przez Zamawiającego.

 

W celu dokonania poprawnej kalkulacji Wykonawca wnosi o wskazanie masy poszczególnych rodzajów odpadów jakie będzie zobowiązany do odbioru i zagospodarowania w trakcie całego okresu wykonywania usługi, usytuowania punktów do gromadzenia w/w odpadów oraz informacji kto zapewnia pojemniki do gromadzenia odpadów i w jakiej ilości.

 

Odpowiedź:

Ilości i pojemności kontenerów oraz pojemników na odpady są określone w pkt 6 Załącznika nr 6 do SIWZ – SOPZ.

Masy poszczególnych rodzajów odpadów zostały zamieszczone w formularzu ofertowym
w tabeli. Tabela nie została podzielona osobno na odpady odebrane od mieszkańców
i z PSZOK.

 

Pytanie 8 (dotyczy SIWZ – zał. nr 6 SPOZ pkt. 4 )

 

W punkcie tym Zamawiający wskazuje że Wykonawca, w ramach objazdowej zbiórki odpadów, zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

W celu właściwej kalkulacji i uniknięcia nieporozumień, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie :

- co Zamawiający zalicza do „odpadów wielkogabarytowych”,

- czy Wykonawca będzie zobowiązanych do odbioru niekompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ponieważ wpływa to na koszt zagospodarowania

- ile sztuk zużytych opon będzie zobowiązany do odbioru podczas jednorazowej objazdowej zbiórki odpadów.

 

Odpowiedź:

Masy poszczególnych rodzajów odpadów zostały zamieszczone w formularzu ofertowym w tabeli. Tabela nie została podzielona osobno na odpady odebrane od mieszkańców i z PSZOK.

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które ze względu na swój rozmiar lub wagę nie mogą być umieszczane w pojemnikach przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, w szczególności: stoły, szafki, szafy, krzesła, komody, meble kuchenne, kanapy, łóżka, tapczany, regały, wózki dziecięce i inwalidzkie, dywany, wykładziny, rowery.

Wykonawca zgodnie z przepisami zobowiązany jest do odebrania kompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania każdej ilości opon wystawionych przez mieszkańca.

 

Pytanie 9 (dotyczy SIWZ – zał. nr 6 SPOZ pkt. 6 )

 

W punkcie tym Zamawiający wskazuje, że Wykonawca będzie zobowiązany do udostępnienia niezbędnej infrastruktury w zakresie zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Nekla.

 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy wskazana w tym punkcie infrastruktura będzie służyła do wyposażenia PSZOK oraz czy Zamawiający, w celu obniżenia kosztów, wyraża zgodę na zamianę pojemników 1100 l na pojemniki typu kontener.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wskazana w pkt 6 załącznika nr 6 SOPZ infrastruktura będzie służyła do wyposażenia PSZOK. Ze względu na pojemność i zabezpieczenie odpadów w PSZOK w Nekli nie wyrażamy zgody na zamianę pojemników 1100 l na kontenery.

 

 

Pytanie 10 (dotyczy SIWZ – zał. nr 6 SPOZ pkt. 9.11 )

 

W punkcie tym Zamawiający wskazuje, że Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do udostępnienia na każde żądanie posiadanych nagrań z wideo rejestratorów.

 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby każdy pojazd odbierający odpady na terenie Gminy Nekla był wyposażony w wideo rejestratory (kamery).

 

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby każdy pojazd był wyposażony w urządzenia rejestrujące trasę
i godzinę odbioru odpadów. Do tego celu służy urządzenie GPS lub alternatywnie wideorejestrator z taką funkcją. W przypadku braku wideorejestratora dopuszcza się tylko urządzenie GPS.

 

 

Pytanie 11 (dotyczy SIWZ – zał. nr 6 SPOZ pkt. 9.12 )

 

W punkcie tym, Zamawiający wskazuje, że wykonawca jest zobowiązany do zbierania odpadów leżących luzem oraz doprowadzenia do porządku terenów przyległych zanieczyszczonych na skutek przepełnienia urządzeń gromadzenia odpadów.

 

Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu, gdyż przedmiotem postępowania jest odbiór
i zagospodarowanie odpadów a nie porządkowanie terenu, a ponadto, to właściciele nieruchomości są zobowiązani dostosować pojemności pojemników do ilości odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości.

 

Odpowiedź:

Punkt ten określa obowiązek Wykonawcy do zabrania odpadów pozostawionych obok pojemnika w przypadku kiedy z różnych przyczyn (nie tylko przepełnienie pojemnika ale np. podczas opróżniania pojemnika) odpady mogą znajdować się obok niego.

 

Pytanie 12 (dotyczy SIWZ – zał. nr 1 Formularz ofertowy )

W załączniku tym Zamawiający, w tabeli „Szacunkowa ilość i rodzaj odebranych odpadów komunalnych w okresie 2 lat” wskazuje rodzaje odpadów do odbioru i zagospodarowania.

Wykonawca wnosi o uzupełnienie wskazanej tabeli o kody odpadów ponieważ ma to wpływ  na koszt zagospodarowania odpadów oraz doprecyzowania co należy rozumieć pod pojęciem „inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny” wskazane w wierszu 8 tabeli.

 

Odpowiedź:

Zamawiający poprawił tabelę w formularzu ofertowym:

RODZAJ ODPADÓW

 

KOD ODPADU

 

 

SZACUNKOWA ILOŚĆ

ODBIERANYCH 

ODPADÓW
 W CIĄGU DWÓCH LAT

(w Mg)

OFEROWANA CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA MG ZA ODBIÓR
I ZAGOSPODAROWANIE

(ZŁ)

…… % KWOTA VAT

(ZŁ)

OFEROWANA CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO ZA MG ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE

(ZŁ)

WARTOŚĆ BRUTTO DLA SZACOWANEJ ILOŚCI ODPADÓW

(ZŁ)

Odpady niesegregowane (zmieszane)

20 03 01

4.106,08

 

 

 

 

Bioodpady

20 02 01

976,52

 

 

 

 

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

126,64

 

 

 

 

Opakowania z metali i z tworzyw sztucznych

15 01 02

320,76

 

 

 

 

Opakowania ze szkła

15 01 07

318,04

 

 

 

 

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 06

16

 

 

 

 

Opakowania wielomateriałowe

15 01 05

20

 

 

 

 

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 01 99

18

 

 

 

 

Papier

20 01 01

6,64

 

 

 

 

Szkło

20 01 02

12,28

 

 

 

 

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

257,64

 

 

 

 

Odzież, tekstylia

20 01 10

20 01 11

7,46

 

 

 

 

Odpady budowlane, rozbiórkowe

odpady komunalne
z grupy 17 01

72,20

 

 

 

 

Odpadowa papa

17 03 80

1,82

 

 

 

 

Styropian

0,6

 

 

 

 

Tworzywa sztuczne

17 02 03

9,48

 

 

 

 

Zużyte opony

16 01 03

13,36

 

 

 

 

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

20 01 23

20 01 35*

20 01 36*

34,408

 

 

 

 

kod ex 200199 odpady powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi – w szczególności igły i strzykawki

ex 20 01 99

0,100

 

 

 

 

Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*

20 01 13*

20 01 14*

20 01 15*

20 01 19*

20 01 27*

20 01 29*

5,09

 

 

 

 

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 32

0,63

 

 

 

 

Baterie i akumulatory

20 01 34

0,052

 

 

 

 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć o kodzie 20 01 21*

20 01 21*

0,988

 

 

 

 

Razem

6.324,788

 

Pytanie 13 (dotyczy SIWZ – XX pkt. 7 )

 

Z uwagi na to iż pojęcie rękojmi dotyczy przedmiotów materialnych i ich wad fizycznych a nie usług, co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem rękojmi, o której mowa w ust. XX pkt 7. SIWZ oraz jaki zakres ma ona obejmować?

Wnosimy o wykreślenie zapisu znajdującego się w ust. XX pkt 7. SIWZ.

 

Uzasadnienie pytania:

Według kodeksu Cywilnego instytucja rękojmi właściwa jest dla umowy sprzedaży, ewentualnie umowy o dzieło, czy też umowy o roboty budowlane. Nie ma natomiast w ogóle zastosowania do umowy o świadczenie usług, a z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszym przypadku. Zatem skoro w niniejszym przypadku nie mamy do czynienia z rękojmią, to znaczy że Zamawiający narusza art. 151 pzp. Ponadto z tytułu rękojmi kupujący posiada następujące uprawnienia: żądanie zamiany towaru na wolny od wad, żądanie usunięcia wady towaru, może żądać obniżenia ceny, może też ostatecznie odstąpić od umowy. Jeśli Zamawiający nie zgodzi się na wykreślenie zapisu dotyczącego rękojmi prosimy o podanie podstawy prawnej, na podstawie której Zamawiający stosuje instytucję rękojmi do usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, oraz podanie podstawy prawnej na podstawie której Zamawiający rozszerza katalog zamknięty przysługujących mu praw z tytułu rękojmi o „zastaw” w wysokości 30% kwoty należytego wykonania usługi?

 

Odpowiedź:

Przedmiotowa umowa ma charakter umowy mieszanej, tj. łączącej w sobie elementy stosunków świadczenia usług ale także w przeważającej mierze umowy o dzieło, bowiem oprócz staranności działania, najistotniejsze pozostaje osiągnięcie rezultatu w postaci odebrania  wytworzonych przez mieszkańców gminy odpadów i wywiezienia ich. Zgodnie z art. 638 K.c. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

Zamawiający informuje, iż rękojmia dotyczy wad powstałych w wyniku niewłaściwego wykonania umowy, a katalog ewentualnych wad jest otwarty przez cały okres trwania umowy. Rękojmia za wady z tytułu przedmiotowej umowy powinna obejmować okres minimum 30 dni od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

 

Pytanie 14 (dotyczy SIWZ – zał. nr 4 Wykaz narzędzi)

 

Jaka jest podstawa prawna wymogu określonego w załączniku nr 4 do SIWZ stanowiącego, iż wykazany sprzęt nie może być wykorzystywany przy realizacji zadań dla innych Zamawiających, podmiotów?

Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu, ponieważ tak stawiany warunek wpłynie na zwiększenie kwoty ofertowej, co nie będzie korzystne dla Zamawiającego.

 

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do wniosku o wykreślenie w załączniku nr 4 do SIWZ zapisu: „wykazany sprzęt nie może być wykorzystywane przy realizacji zadań dla innych Zamawiających, podmiotów”.

 

Pytanie 15 (dotyczy SIWZ – zał. nr 4 Wykaz narzędzi)

 

Wykonawca wnosi o wskazanie jakie narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne należy wskazać aby spełnić oczekiwania Zamawiającego, ponieważ w dostępnej dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamówienia nie zostały wskazane wymagania dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

 

Odpowiedź:

Warunek określony w pkt IX.B.3. spełniony będzie, gdy Wykonawca wskaże w załączniku 4 do SIWZ nazwę i adres instalacji na zagospodarowanie odpadów, do której transportowane będą odpady z terenu Gminy Nekla. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a właścicielem instalacji na zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nekla w latach 2021-2023 będzie traktowana tożsamo z określeniem „dysponowania instalacją”.

 

Pytanie 16 (dotyczy załączników do SIWZ)

 

Zamawiający na swojej stronie internetowej udostępnił załączniki do SIWZ w formacie PDF.

 

Wykonawca prosi o udostępnienie załączników które będzie musiał dołączyć do oferty
w formacie edytowalnym.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

 

Informuję, że termin składania ofert zostaje przedłużony do 12 listopada 2020 r. do godziny 9:00.

 

 

UWAGA !!!

Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na pytanie 9 z dnia 19.10.2020 r., i informuje, iż w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady posiadających odpowiednie decyzje (zgodnie z art. 6b ust. 4 pkt 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz.U. z 2020 r. poz. 1439).

 

 

UWAGA!!!

Zamawiający informuje, iż dokonał korekty przedmiotu zamówienia w zakresie kodów odpadów. Uaktualnione kody odpadów zostały zamieszczone w tabeli formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ).

W związku z powyższym zamawiajacy informuje, iż termin składania ofert zostaje przedłużony do 25 listopada 2020 r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi 25 listopada 2020 r. o godzinie 10:00.

 

UWAGA !!!

Poniżej link do otwarcia ofert w dniu 25.11.2020 r. g. 10:00

 

https://youtu.be/ZNsA60tPclo