ZZ.271.7.2020                                                                                                       

Nekla, dnia 16.09.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej w m. Nekla i Starczanowo – etap II wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Starczanowo – etap II oraz budową oświetlenia drogowego

 

została wybrana oferta złożona przez:

 

Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier

ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla

 

Cena wybranej oferty: 2 353 631,35 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: do dnia 01.09.2021 r.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane w  SIWZ kryteria: ceny i terminu wykonania zamówienia. Wybrana oferta uzyskała łącznie 100,00 punków. W kryterium ceny 60,00 pkt., w kryterium terminu wykonania zamówienia 40,00 pkt.

 

W niniejszym postępowaniu ofertę złożyła również firma:

1.      Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Sp. komandytowa (Kokoszki 25, 62-330 Nekla)

Oferta uzyskała łącznie 98,58 pkt.

W kryterium ceny 58,58 pkt, w kryterium terminu wykonania zamówienia 40,00 pkt.

2.      STRABAG Sp. z o.o. (ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków; adres do korespondencji: ul. Obornicka 235B, 60-650 Poznań)

Oferta uzyskała łącznie 92,04 pkt.

W kryterium ceny 52,04 pkt, w kryterium terminu wykonania zamówienia 40,00 pkt.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (m.kamel@gminanekla.pl).

 

z up. Burmistrza

Anna Mizgajska

Zastępca Burmistrza

 

 

 

Otrzymują:

1.        Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier

ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla

2.        Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Sp. komandytowa

Kokoszki 25, 62-330 Nekla

3.        STRABAG Sp. z o.o.

ul. Obornicka 235B, 60-650 Poznań

4.        a/a