ZZ.271.8.2020                                                                                                       

Nekla, dnia 14.09.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rewitalizację zabytkowego pałacu w Nekli – remont elewacji zachodniej i wieży pałacowej

 

została wybrana oferta złożona przez:

 

Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Szczęsny

Robakowo ul. Szkolna 21, 62-023 Gądki

 

Cena wybranej oferty: 171 246,80 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.11.2020 r.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane w  SIWZ kryteria: ceny i terminu wykonania zamówienia. Wybrana oferta uzyskała łącznie 100,00 punków. W kryterium ceny 60,00 pkt., w kryterium terminu wykonania zamówienia 40,00 pkt.

 

W niniejszym postępowaniu ofertę złożyła również firma:

1.      RETRO-STYL sp. z o.o. (ul. Ostatnia 49, 60-102 Poznań)

Oferta uzyskała łącznie 84,93 pkt.

W kryterium ceny 44,93 pkt, w kryterium terminu wykonania zamówienia 40,00 pkt.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (m.kamel@gminanekla.pl).

 

 

z up. Burmistrza

Anna Mizgajska

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Szczęsny

Robakowo ul. Szkolna 21, 62-023 Gądki

2.        RETRO-STYL sp. z o.o.

ul. Ostatnia 49, 60-102 Poznań

3.        a/a