Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 1 września 2020 roku w sprawie możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Pałuki” Wągrowiec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W dniu  27 sierpnia 2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Nekli wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Pałuki” Wągrowiec na realizację zadania publicznego pt. „Kryterium Leśne – NEKLA MTB 2020”. Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nekli oraz na stronie internetowej www.nekla.eu (w zakładce pożytek publiczny).

Informujemy, że zgodnie z art. 19a  ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020. poz. 1057) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Nekli w sekretariacie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: m.owczarzak@gminanekla.pl.