NG.6733.9.4.2020 
Nekla, dnia 17.07.2020 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 14.07.2020 r. została wydana decyzja, znak: NG.6733.9.2020, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zespołu dwóch elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV wraz z liniami telesterowniczymi przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 100/2, 100/1, 27, 25/5, obręb Podstolice, gm. Nekla oraz na dz. nr geod. 5/2, 5/3, 59, 18, 62/1, 16/3 obręb Opatówko, gm. Nekla . 
W związku z powyższym informujemy, że od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, pok. 14, w poniedziałki w godz. 800-1600, w pozostałe dni tygodnia w godz. 700-1500.
Doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).