Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nekla 2002-2006

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
w sprawie
:

01/2002 - powołania zastępcy burmistrza
02/2002 - wykonania prawa pierwokupu
03/2002 - zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2002 r.
04/2002 - zmian w planie finansowym zadań zleconych na rok 2002
05/2002 - zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2002 r.
06/2002 - opracowanie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 r.
07/2002 - zmian w planie zadań zleconych na rok 2002
08/2002 - opracowania planu finansowego zadań zleconych na rok 2003
09/2002 - opracowanie harmonogramu dochodów i wydatków na 2003 rok

01/2003 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
02/2003 - przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Stroszkach
03/2003 - nadania Regulaminu pracy Komisji przetargowej
04/2003 - przetarg nieograniczony
05/2003 - powołanie komisji przetargowej
06/2003 - przystąpienie do opracowania miejsc planu zagosp. przestrz. w Zasutowie, Barczyźnie, Gierłatowie i Nekli
07/2003 - przystąpienie do opracowania miejsc planu zagosp. przestrz. pod drogę serwisową Starczanowo - Nekielka
08/2003 - zmian w opracowaniu układu wykonawczego buzetu gminy na rok 2003
09/2003 - zmian w planie finansowym zadań zleconych na rok 2003
10/2003 - powołanie komisji przetargowej
11/2003 - powołania komisji konkursowych i określenia regulaminu konkursu na dyrektorów szkół i placówek oświatowych w gminie Nekla
12/2003 - dodatkowego dnia wolnego za świąteczną sobotę w dniu 3.05.2003
13/2003 - ogłoszenie przetargu nieograniczonego
14/2003 - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Nekli
15/2003 - zmiany siedziby obwodowej komisji dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
16/2003 - ogłoszenie przetargu ograniczonego
17/2003 - zmian w układzie wykonawczym budżeu gminy na 2003r.
18/2003 - powołanie komisji przetargowej
19/2003 - ogłoszenie przetargu nieograniczonego
20/2003 - powołanie Obw. Kom. Wyborczej do Spraw Referendum w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003 r.
21/2003 - ogłoszenie przetargu nieograniczonego
22/2003 - powołanie komisji przetargowej
23/2003 - opracowanie planu finansowego zadań zleconych na rok 2003
24/2003 - dokonanie zmian w planie finansowym zadań zleconych na rok 2003
25/2003 - ogłoszenie przetargu nieograniczonego
26/2003 - powołanie komisji przetargowej
27/2003 - zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2003
28/2003 - powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
29/2003 - powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
30/2003 - zmiany opracowania harmonogramu dochodów i wydatków na 2003 rok
31/2003 - dokonania zmian w planie finansowym zadań zleconych na rok 2003
32/2003 - powołania komisji inwentaryzacyjnej
33/2003 - zarządzenia sporządzenia spisu z natury
34/2003 - ogłoszenie przetargu nieograniczonego
35/2003 - powołanie komisji przetargowej
36/2003 - ustalenie stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego
37/2003 - procedur kontroli finansowej
38/2003 - procedur kontroli gospodarki mieniem
39/2003 - procedur kontroli gromadzeń środków publicznych w UMiG Nekla
40/2003 - nadzoru w zakresie wydatkowania środków publicznych
41/2003 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
42/2003 - powołania komisji przetargowej
43/2003 - przeprowadzenia inwentury zdawczo-zbiorczej w Przedszkolu w Nekli
44/2003 - zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2003
45/2003 - ogłoszenie do publicznej wiadomości wykazu mienia do sprzedaży
46/2003 - dokonania zmian w planie finansowym zadań zleconych na rok 2003
47/2003 - zmian w budżecie gminy na rok 2003
48/2003 - powołanie komisji przetargowej
49/2003 - przyznanie nagród Burmistrza dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Nekla
50/2003 - podawanie do publicznej wiadomości kwot umorzonych zaległości podatkowych
51/2003 - zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2003
52/2003 - przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w Targowej Górce
53/2003 - skład komisji przetargowej
54/2003 - wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu dróg powiatowych na terenie Gminy Nekla
55/2003 - zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2003 rok
56/2003 - uchwalenie projektu budżetu na rok 2004
57/2003 - zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2003 rok
58/2003 - zmian w planie finansowym zadań zleconych na rok 2003
59/2003 - opracowania harmonogramu dochodów i wydatków w 2004 roku
60/2003 - ustalenia zasad (polityka) rachunkowości

1/2004 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
2/2004 - powołania komisji przetargowej
3/2004 - powołania komisji inwentaryzacyjnej
4/2004 - powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
5/2004 - powołania komisji przetargowych
6/2004 - zaopiniowanie projektu Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu wrzesińskiego
7/2004 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
8/2004 - powołania komisji przetargowej
9/2004 - wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenia MiG Nekla
10/2004 - instrukcji kasowej
11/2004 - instrukcji inwentaryzacyjnej
12/2004 - przedłożenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003
13/2004 - opracowanie planu finansowego zadań zleconych na rok 2004
14/2004 - wykonania prawa pierwokupu
15/2004 - wykonania prawa pierwokupu
16/2004 - wykonania prawa pierwokupu
17/2004 - wykonania prawa pierwokupu
18/2004 - wykonania prawa pierwokupu
19/2004 - wykonania prawa pierwokupu
20/2004 - wykonania prawa pierwokupu
21/2004 - wykonania prawa pierwokupu
22/2004 - wykonania prawa pierwokupu
23/2004 - wykonania prawa pierwokupu
24/2004 - wykonania prawa pierwokupu
25/2004 - powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
26/2004 - pełnomocnictwa dla kierownika jednostki organizacyjnej Gminy
27/2004 - wykonania prawa pierwokupu
28/2004 - wykonania prawa pierwokupu
29/2004 - wykonania prawa pierwokupu
30/2004 - wykonania prawa pierwokupu
31/2004 - wykonania prawa pierwokupu
32/2004 - wykonania prawa pierwokupu
33/2004 - wykonania prawa pierwokupu
34/2004 - wykonania prawa pierwokupu
35/2004 - wykonania prawa pierwokupu
36/2004 - wykonania prawa pierwokupu
37/2004 - wykonania prawa pierwokupu
38/2004 - wykonania prawa pierwokupu
39/2004 - wykonania prawa pierwokupu
40/2004 - wykonania prawa pierwokupu
41/2004 - upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych
42/2004 - upoważnienia Kierownika GOPS w Nekli do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie pomocy społecznej należących do właściwości Gminy
43/2004 - powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
44/2004 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
45/2004 - powołania komisji przetargowej
46/2004 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
47/2004 - powołania komisji przetargowej
48/2004 - ogłoszenie przetargu nieograniczonego
49/2004 - powołanie komisji przetargowej
50/2004 - przezanczenie do sprzedaży działek
51/2004 - powołanie komisji przetargowej
52/2004 - przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych UMiG w Nekli i podległych placówkach
52A/2004 - zmiany w układzie wykonawczym budżetu na 2004 rok
52B/2004 - zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na r. 2004
53/2004 - ogłoszenie przetargu nieograniczonego
54/2004 - powołanie komisji przetargowej
55/2004 - wykonanie prawa pierwokupu
56/2004 - wykonanie prawa pierwokupu
56A/2004 - zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004
56B/2004 - zmiany w planie finansowym z zakresu administracji rządowej na rok 2004
56C/2004 - opracowanie harmonogramu dochodów wydatków na rok 2004
57/2004 - wykonanie prawa pierwokupu
58/2004 - ogłoszenie przetargu nieograniczonego
59/2004 - powołanie komisji przetargowej
60/2004 - wykonanie prawa pierwokupu
61/2004 - wykonanie prawa pierwokupu
62/2004 - powołanie komisji przetargowej
63/2004 - projekt budżetu gminy na 2005 rok
64/2004 - powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
65/2004 - zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2004
66/2004 - zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2004
67/2004 - powołanie Gminnego Zespołu Reagowania
68/2004 - powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
69/2004 - wykonanie prawa pierwokupu

1/2005 - opracowania harmonogramu dochodów i wydatków na rok 2005
2/2005 - przeznaczenia do sprzedaży działek
3/2005 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
4/2005 - powołania komisji przetargowej
5/2005 - ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu Miasta i Gminy Nekla
6/2005 - powołania komisji przetargowej
7/2005 - przedłozenia rocznego sprawozdania z wykonania budzetu gminy za rok 2004
8/2005 - powołania komisji przetargowej
9/2005 - powołania komisji rozpatrującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i dziedzictwa narodowego MiG Nekla
10/2005 - organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
11/2005 - zmian w budżecie gminy na rok 2005
12/2005 - opracowanai harmonogramu dochodów i wydatków na rok 2005
13/2005 - powołania komisji przetargowej
14/2005 - powołania komisji przetargowej
15/2005 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
16/2005 - powołania komisji przetargowej
17/2005 - ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
18/2005 - sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
19/2005 - wykonania prawa pierwokupu
20/2005 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
21/2005 - powołania komisji przetargowej
22/2005 - powołania obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do RMGN i okr. nr 3
23/2005 - zmian w budżecie na rok 2005
24/2005 - opracowania harmonogramu dochodów i wydatków na rok 2005
25/2005 - sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
26/2005 - powołania komisji przetargowej
27/2005 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
28/2005 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
29/2005 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
30/2005 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
31/2005 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
32/2005 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
33/2005 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
34/2005 - powołania komisji przetargowej
35/2005 - zmiany zarządzenia nr 28 o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego z dnia 21.07.2005
36/2005 - powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r.
37/2005 - powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005r.
38/2005 - upoważnienia Kierownika MGOPS w Nekli do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
39/2005 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
40/2005 - powołania komisji przetargowej
41/2005 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
42/2005 - powołania komisji przetargowej
43/2005 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
44/2005 - powołania komisji przetargowej
45/2005 - powołania Miejsko-Gminnej Rady Sportu oraz określenia zasad, trybu i zakresu jej działania
46/2005 - określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych
47/2005 - polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia postępowania sprawdzającego
48/2005 - projektu budżetu Gminy Nekla na 2006 rok
49/2005 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
50/2005 - powołania komisji przetargowej
51/2005 - zmian w zasadach (polityce) rachunkowości
52/2005 - zmian w budżecie gminy na rok 2005

1/2006 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
2/2006 - powołania komisji przetargowej
3/2006 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
4/2006 - powołania komisji przetargowej
5/2006 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
6/2006 - powołania komisji przetargowej
7/2006 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
8/2006 - powołania komisji przetargowej
9/2006 - wykonania praw pierwokupu
10/2006 - ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu Miasta i Gminy Nekla
11/2006 - powołania komisji rozpatrującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nekla
12/2006 - Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Nekli
13/2006 - zmian w budżecie gminy na 2006 rok
14/2006 - ustalenia wykazu gruntów do sprzedaży
15/2006 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
16/2006 - powołania komisji przetargowej
17/2006 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
18/2006 - powołania komisji przetargowej
19/2006 - powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych
20/2006 - zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników obsługujących komputery
21/2006 - ustalenia dnia wolnego od pracy
22/2006 - powołania komisji przetargowej
23/2006 - ustalenia stawki odpłatności za wynajem samochodu marki VW T-4
24/2006 - przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
25/2006 - zmian w budżecie gminy na rok 2006
26/2006 - wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej zapisanej w KW 12405
27/2006 - sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
28/2006 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
29/2006 - powołania komisji przetargowej
30/2006 - ogłoszenia przetargu niegraniczonego
31/2006 - powołania komisji przetargowej
32/2006 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
33/2006 - powołania komisji przetargowej
34/2006 - powołania komisji przetargowej
35/2006 - powołania komisji przetargowej
36/2006 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
37/2006 - powołania komisji przetargowej
38/2006 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
39/2006 - powołania komisji przetargowej
40/2006 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
41/2006 - powołania komisji przetargowej
42/2006 - przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych
43/2006 - aktualizacji granic okręgów i obwodów głosowania oraz wyznaczenia siedzib obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta i Gminy Nekla
44/2006 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
45/2006 - powołania komisji przetargowej
46/2006 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
47/2006 - powołanai komisji przetargowej
48/2006 - zmiany w budżecie gminy na 2006 rok
49/2006 - ogłoszenia przetargu nieograniczonego
50/2006 - powołania komisji przetargowej
51/2006 - wykonania prawa pierwokupunieruchomości gruntowej zapisanej w KW 14019
52/2006 - powołania komisji przetargowej
53/2006 - powołania komisji przetargowej
54/2006 - powołania komisji przetargowej
55/2006 - ogłoszenia otwrtego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania Miasta i Gminy Nekla
56/2006 - ustalenia wysokości opłaty za ogrzewanie 1m2 powierzchni mieszkaniowej
57/2006 -
58/2006 -
59/2006 - wykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej zapisanej w KW 34499

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2006-11-15 10:06:35
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2006-11-15 10:08:31
Ostatnia zmiana:2016-07-12 13:47:48
Ilość wyświetleń:8316

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij