Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Nekla - Opatówko, dz. nr 44/7


BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości
gruntowej, położonej w gminie Nekla


1. działka nr 44/7 – położona w Opatówku, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, powierzchnia 1,6252 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00028883/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Klasyfikacja gruntów: grunty orne RIIIa - 1,6252 ha.
Teren, na którym zlokalizowana jest ww. działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym uchwałą nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym uchwałą nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ww. działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 100.000,00 zł.
            Wadium wynosi: 5.000,00 zł.
                                  
Nieruchomość sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów.

Przetarg odbędzie się w dniu 01.07.2020 r. o godz. 9:00  w siedzibie Nekielskiego Ośrodka Kultury, ul. Wiosny Ludów 2b, 62-330 Nekla, sala widowiskowa.
Poprzedni przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbył się 21.02.2020 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 26.06.2020 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
2. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1362) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy, tj.:
- poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oświadczenie potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego,
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały,
- oświadczenie, że łączna powierzchnia użytków rolnych uprawianych w gospodarstwie nie  przekracza 300 ha,
- dowód potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109),
- dowód wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika, wymagane jest pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1362) nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy.
W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-186 - p. Marek Gibowski.

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2020-06-03 11:57:02
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2020-06-03 11:58:47
Ostatnia zmiana:2020-06-03 11:59:05
Ilość wyświetleń:132

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij