Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OSP TARGOWA GÓRKA - Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2 uterenowiony) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowej Górce

Ogłoszenie nr 545371-N-2020 z dnia 2020-05-29 r. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Targowej Górce: Zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2 uterenowiony) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowej Górce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 


I. 1) NAZWA I ADRES:  Ochotnicza Straż Pożarna w Targowej Górce, krajowy numer identyfikacyjny 634288674, ul. Targowa Górka, ul. Średzka  9 , 62-330  Nekla, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48614373178, +48602512854, e-mail l.stefaniak@gminanekla.pl, brak, faks +48614386490.
Adres strony internetowej (URL): https://osp.nekla.eu/
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tymw przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Tak
http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wersja papierowa
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Nekla - Referta zamówień publicznych, inwestycji, obszarów wiejskich i dróg ul. Wiosny Ludów 2b, 62-330 Nekla

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2 uterenowiony) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowej Górce
Numer referencyjny:  ZP.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2 uterenowiony) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowej Górce. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SIWZ – Minimalne wymagania techniczno-użytkowe – opis przedmiotu zamówienia. 3. Oferowany pojazd musi spełniać wymagania: a) polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawa „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.). b) określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia parametrów technicznych. c) urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach krajowych. d) być fabrycznie nowy (podwozie musi być z roku 2019 lub 2020). e) posiadać, na dzień odbioru techniczno-jakościowego, świadectwo dopuszczenia do użytkowania oferowanego samochodu, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85 poz. 553). Świadectwo dopuszczenia musi potwierdzać parametry oferowanego pojazdu w zakresie parametrów objętych Rozporządzeniem MSWiA. Wykonawca na dzień odbioru techniczno – jakościowego, musi również posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP, na elementy pojazdu, na które przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania ww. świadectw. f) posiadać, na dzień odbioru techniczno – jakościowego, aktualne świadectwo homologacji wraz z opisem technicznym oferowanego podwozia potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. g) posiadać, na dzień odbioru techniczno-jakościowego, dokument wystawiony przez producenta podwozia potwierdzający możliwość stosowania w oferowanym pojeździe biopaliw lub paliw z dodatkiem biokomponentów. h) normy PN EN 1846-1 i PN EN 1846-2. 4. Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu przez niego wskazanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosił minimum 24 miesiące. Zamawiający zastrzega, że ustawowa rękojmia na przedmiot zamówienia zostanie przedłużona na okres równy okresowi gwarancji jakości.

II.5) Główny kod CPV:  34144210-3
 Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7)Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub   dniach: 
lub
 data rozpoczęcia:    lub  zakończenia:  2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie samochodu ratowniczo-gaśniczego, której wartość wynosiła min. 700 000 zł brutto i załącza do oferty dowody, że zamówienie zostało wykonane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i zgodności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp TakZamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 
 
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składnia ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, UWAGA! Dla spółki cywilnej zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków składa każdy ze wspólników z osobna oraz spółka cywilna. b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, UWAGA! Dla spółki cywilnej zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek składa każdy ze wspólników z osobna oraz spółka cywilna. c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, UWAGA! Dla spółki cywilnej wpis do CEIDG składa każdy ze wspólników z osobna. d) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA! Dla spółki cywilnej oświadczenie składa każdy ze wspólników z osobna. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od informacji zamieszczonej na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) spełnienie warunków udziału w postępowaniu weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SIWZ), b) wykaz usług (załącznik nr 8 do SIWZ) odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom objętym przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – tj. co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie samochodu ratowniczo – gaśniczego, którego wartość wyniosła min. 700 000 zł brutto. Dowodami są: ? poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, ? oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
 

SEKCJA IV: PROCEDURA 


IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złoty 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu – na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Kostrzynie o/ Nekla Nr 28 9075 0009 1104 5318 0219 0093 z dopiskiem „zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – OSP Targowa Górka” b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca załączy do oferty oryginał dokumentu. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie oferenta. 8. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta:
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
 
Informacje dodatkowe:
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
 
Informacje dodatkowe:
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
 
Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
WYDŁUŻENIE GWARANCJI PONAD 2 LATA  20,00
TERMIN DOSTAWY  20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
 
Informacje dodatkowe
 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
 
Wstępny harmonogram postępowania:
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:


Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:


Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:


Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:


Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data:  godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:


Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do siwz. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: a. zmiany (przedłużenia) terminu realizacji zamówienia, za pisemna zgodą Zamawiającego, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, b. zmiany w zakresie płatności – wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT, c. parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – w przypadku, gdy z przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany np. rodzaju/modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia, d. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć, ani jemu zapobiec, obejmujące w szczególności wojny, epidemię, pożar, działania wojenne (bez względu na to czy wojna została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych, rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe, rozruchy z wyjątkiem tych, które SA ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp. 3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-06-15, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
 
Wskazać powody:
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą:  do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

 

UWAGA!!!

Odpowiedzi na zapytania z dnia 01.06.2020 r.

 

Nekla, dnia 5 czerwca 2020 roku

Numer sprawy: ZP.1.2020                     

                                                                                   

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2 uterenowiony) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowej Górce”

 

W związku z wpłynięciem w dniu 01-06-2020 r. wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 

Pytanie 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z belką sygnalizacyjną zainstalowaną na dachu bez nakładki kompozytowej?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na tego typu rozwiązanie, ponieważ nakładka kompozytowa poprawia bezpieczeństwo kierującego pojazdem przed promieniami słonecznymi oraz częściowo zabezpiecza dach przed uszkodzeniem, np. w terenie leśnym, gdy gałęzie drzew zachodzą poniżej belki dachu.

 

Pytanie 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez mocowania koła zapasowego (koło zostanie dostarczone luzem)?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na tego typu rozwiązanie, ponieważ mocowanie koła zapasowego jest niezbędne podczas licznych akcji wymagających dalszych tras.

 

Pytanie 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez dodatkowego oświetlenia nad drzwiami kabiny, a funkcję doświetlenia skutecznie zapewniają lampy od oświetlenia pola pracy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na tego typu rozwiązanie, ponieważ takie oświetlenie zapewnia większe bezpieczeństwo ratowników podczas działań ratowniczych w porze nocnej.

 

Pytanie 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z odległością w kabinie pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy, a tylną ścianą kabiny zespolonej wynoszącą 1 400 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na tego typu rozwiązanie, ponieważ wskazana odległość (1 400 mm) zmniejsza komfort jazdy ratowników do akcji.

 

Pytanie 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez alarmu słownego otwartych podestów, żaluzji i wysuniętego masztu? W kabinie będzie zainstalowana skuteczna sygnalizacja świetlna informująca kierowcę i dowódcę?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na tego typu rozwiązanie, ponieważ taki alarm zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych urządzeń i samoistnym wypadnięciem sprzętu.

 

Pytanie 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z podłogą skrytek wyłożoną blachą aluminiową anodowaną?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na tego typu rozwiązanie.

 

Pytanie 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z oświetleniem pola pracy w formie trzech skutecznych lamp bez dodatkowej listwy LED nad żaluzjami?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na tego typu rozwiązanie, ponieważ oświetlenie nad żaluzjami zapewnia większe bezpieczeństwo ratowników i komfort pracy podczas akcji.

Pytanie 8

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z przelotową pierwszą skrytką zabudowy jednak o prześwicie przelotu wynoszącym 680 mm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na tego typu rozwiązanie.

 

Pytanie 9

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez regałów obrotowych na wyposażenie – szczegółowy sposób rozwiązania zostanie ustalony z użytkownikiem na etapie realizacji?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na tego typu rozwiązanie, ponieważ regały obrotowe umożliwiają lepszy dostęp do znajdującego się tam sprzętu i znacznie ułatwiają jego użytkowanie podczas akcji ratowniczej.

 

Pytanie 10

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z relingiem dachowym o wysokości całkowitej nieprzekraczającej 100 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na tego typu rozwiązanie, ponieważ reling dachowy to dodatkowe zabezpieczenie sprzętu uniemożliwiające jego zsunięcie z dachu.

 

 

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. do 15 czerwca 2020 r. do godziny 09:00.

 

 


 

Załączniki

siwz_wóz OSP TG (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (83.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2020-05-29 13:58:25
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2020-05-29 14:03:16
Ostatnia zmiana:2020-06-05 14:46:22
Ilość wyświetleń:364

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij