NG.6220.23.9.2019 
Nekla, dn. 20.03.2020 r.

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


    W związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283)

zawiadamiam

strony postępowania, że na podstawie  art. 10 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda o łącznej mocy do 2 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej nr geod. 123/4, położonej w miejscowości Starczanowo, gmina Nekla , przed wydaniem decyzji przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań.
    W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z opiniami Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdzającymi brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskać niezbędne wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanego przedsięwzięcia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00 (w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00).
    Decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie wydana po upływie ww. terminu. 
    Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256) – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez obwieszczenie. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.