OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Podstolicach – rejon ul. Kasztanowej
 oraz opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz stosownie do art. 39, art. 40  w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)  i po podjęciu przez Radę Miejską Gminy Nekla uchwały nr X/99/2019 z dnia 25 września 2019 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Podstolicach – rejon ul. Kasztanowej oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski  do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego  i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla e-mail:  nekla@nekla.pl w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Nekla