BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

 

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2018r. , poz. 1260,1669)

 

ogłasza nabór na  stanowisko:

 

 DS.GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

 W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NEKLA

w pełnym wymiarze czasu pracy 

 

  1. Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne, administracja, ochrona środowiska,

6) umiejętność biegłej obsługi komputera w  zakresie podstawowych programów pakietu Office,

7) ogólna znajomość przepisów o samorządzie gminnym, finansach publicznych, o gospodarce nieruchomościami, Kodeksie postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, instrukcji kancelaryjnej,

8) czynne prawo jazdy kat.B.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów prawa objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy,

2)  umiejętność stosowania przepisów ustaw  w praktyce,

3)  umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,

3)  wysoka kultura osobista,

4)  umiejętność skutecznego komunikowania się,

4)  odporność na stres,

5)  systematyczność, kreatywność, samodzielność, dokładność,

6)  umiejętność pracy w zespole, jak i samodzielnie.

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Zadania podstawowe:

1) prowadzenie spraw dotyczących podziału i rozgraniczeń nieruchomości,

2) nadawanie klauzuli prawomocności decyzjom dotyczącym podziału i rozgraniczeń nieruchomości,

3) udział w czynnościach okazywania granic,

4) prowadzenie rejestru i nadawanie numeracji nieruchomościom oraz nazewnictwo ulic,

5) przygotowanie zarządzeń w sprawie rezygnacji z pierwokupu,

6) prowadzenie spraw dotyczących nabywania nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy oraz zbywania przez Gminę nieruchomości,

7) komunalizowanie gruntów,

8) tworzenie zasobu gruntów i gospodarowanie-zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,

9) prowadzenie rejestru aktów notarialnych i zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych z sądu,

10) współpraca z innymi stanowiskami w zakresie przygotowywania inwestycji,

11) ustalanie wysokości opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału działek, rozliczanie wpłat oraz sprawozdawczość w tym zakresie,

12) prowadzenie spraw związanych z wieczystym użytkowaniem gruntów (prowadzenie rejestru),

13) prowadzenie spraw związanych z gminnym zasobem mieszkaniowym-tworzenie, sprzedaż lokali mieszkalnych, przydział lokali mieszkalnych, zmiana stawek czynszu (prowadzenie rejestru),

14) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem stawek czynszu, dzierżawa i sprzedaż lokali użytkowych,

15) prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniem za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,

16) sporządzanie przypisów za lokale i czynsze według tabeli uzgodnionej z Referatem księgowości,

17) prowadzenie książek obiektów komunalnych i ich monitoring,

18) prowadzenie spraw związanych z zakupem gazu ziemnego,

19) wydawanie decyzji lokalizacyjnych na infrastrukturę umieszczoną w drodze,

20) naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym oraz za reklamy, wystawianie decyzji,

21) uzgadnianie projektów w zakresie umieszczania urządzeń obcych w działkach będących własnością Gminy,

22) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem z drogi pojazdów porzuconych oraz ich przechowywaniem i przewłaszczaniem,

23) prowadzenie spraw dotyczących spadków przypadających gminie.

 

4.       Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

Przewidywany termin zatrudnienia na stanowisku objętym naborem: 1 marzec 2020r.

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska wymienionego w ogłoszeniu spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce pracy nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz obsługą klientów.

 

5.       Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)      CV / list motywacyjny,

2)      oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej:  nekla.nowoczesnagmina.pl),

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy),

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

5)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,

6)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,

8)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

 

6.   Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:

- napisem: „Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką  pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla  – w  terminie  do dnia  07.02.2020r.

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

 

7. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 10.02.2020 r. i wtedy zostanie przeprowadzona wstępna analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz ustalona zostanie lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna , o terminie której zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.

 

8. Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się :

1)      wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

2)      postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :

a)     ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,

b)     rozmowę kwalifikacyjną i/lub test kompetencyjny.

        

 

  Nekla, dnia 22.01.2020 r.    

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

Karol Balicki