Nekla, dnia 16 stycznia 2020 roku

 

Gmina Nekla, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 tys. euro.

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY NEKLA NA ROK 2020

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia wg podziału na:

- roboty budowlane

- dostawy

- usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

(brutto)*

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

UWAGI

1.

Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych gminy Nekla

Usługi

Przetarg nieograniczony

385 056,00 zł

I kwartał

 

2.

Budowa dróg gminnych w m. Nekielka

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

560 000,00 zł

I kwartał

 

3.

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 434 000 zł

Usługi

Przetarg nieograniczony

250 000,00 zł

II - III kwartał

 

4.

Usługa konserwacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nekla w roku 2021

Usługi

Zamówienie z wolnej ręki

(art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b)

170 000,00 zł

IV kwartał

 

5.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Usługi

Przetarg nieograniczony

1 500 000,00 zł

IV kwartał

 

*) środki zabezpieczone w budżecie