NG.6220.7.44.2017                                                   Nekla, dnia 3.01.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam

że dnia 3.01.2020 r., została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla decyzja, znak: NG.6220.7.43.2017, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do odzysku rozpuszczalników oraz prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 45/4 w Starczanowie, gm. Nekla.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla przy ul. Dworcowej oraz właściwym miejscowo sołectwie.
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00 (w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00).