Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamarze zawarcia umowy na Konserwację sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nekla w roku 2020

Nekla: Konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nekla

w roku 2020

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Ogłoszenie nr 550266612-N-2019 z dnia 06-12-2019 r.

 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nekla, Krajowy numer identyfikacyjny 63125809800000, ul. Dworcowa  10, 62-330  Nekla, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48614386011, e-mail k.zaworska@gminanekla.pl, faks +48614386490.
Adres strony internetowej (url): www.nekla.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nekla w roku 2020
Numer referencyjny  ZZ.271.16.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Eksploatacją zostaną objęte urządzenia oświetlenia drogowego pozostające we władaniu Enea Oświetlenie Sp. z o.o. w obszarze administrowanym przez gminę Nekla. Ilość punktów świetlnych – 726 sztuk opraw.
II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 172691.11
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zamawiający może udzielić niniejszego zamówienia z wolnej ręki, usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, tj. Enea Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Tak więc, obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych znajdujących się na terenie gminy w tym konserwacji oświetlenia. Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy finansowanie oświetlenia znajdującego się na terenie gminy i zlokalizowanego na ulicach, placach, drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, drogach krajowych (...) Na terenie gminy Nekla zostało wybudowane oświetlenie uliczne, którego właścicielem jest Enea Oświetlenie Sp. z o.o. W związku z koniecznością utrzymania wskazanego oświetlenia ulicznego przez gminę Nekla, wynikającego z przytoczonych przepisów prawa, gmina Nekla pismem nr ZZ.271.16.2019 z dn. 18.11.2019 r. zwróciła się do właściciela (Enea Oświetlenie Sp. z o.o.) o wyrażenie zgody na wyłonienie wykonawcy usługi konserwacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Enea Oświetlenie Sp. z o.o. pismem nr WEA19E006588 z dn. 22.11.2019 r., nie wyraziła zgody na podejmowanie jakichkolwiek działań na swojej sieci oświetleniowej przez podmioty trzecie powołując się na prawo własności Spółki, która jest jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z infrastruktury oświetleniowej. Jednocześnie właściciel oświetlenia ulicznego (ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.) potwierdził, że dysponuje możliwościami pozwalającymi na wykonanie usługi konserwacji i eksploatacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Nekla. Mając na uwadze powyższe, zachodzi przesłanka do udzielenia zamówienia Enea Oświetlenie Sp. z o.o na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Ustawy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Enea Oświetlenie Sp. z o.o.,  ,  ul. Ku Słońcu 34,  71-080,  Szczecin,  kraj/woj. zachodniopomorskie

Metadane

Źródło informacji:Marta Kamel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marta Kamel
Data wprowadzenia:2019-12-11 11:56:53
Opublikował:Marta Kamel
Data publikacji:2019-12-11 12:16:54
Ostatnia zmiana:2019-12-11 12:19:58
Ilość wyświetleń:128

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij