Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
1. Stanowisko pracy: stanowisko ds. administracyjno- biurowych

2. Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

3. Niezbędne wymagania stawiane kandydatom:
1) wykształcenie: min. średnie,
2) znajomość przepisów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy kodeks postępowania administracyjnego,  oraz umiejętność ich zastosowania,
3) biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,
4) bardzo dobra umiejętność obsługi klienta i rozwiązywania problemów, 5) otwartość, komunikatywność oraz świadomość standardów związanych z obsługą klientów,
6) umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w obsłudze klienta,
7) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
8) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne.

4. Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:
- umiejętność pracy w zespole,
- otwartość na zmiany, identyfikacja z celami,
- odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
- zaangażowanie,
- inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

5. Zakres wykonywanych zadań:
- udzielanie klientom informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na temat świadczeń i procedur ich pozyskiwania w zakresie realizowanych zadań,
- kontrola nad prawidłowym obiegiem dokumentów, archiwizacja dokumentów,
- obsługa poczty tradycyjnej oraz elektronicznej,
- odbieranie telefonów oraz prowadzenie rozmów telefonicznych lub kierowanie ich do odpowiednich sekcji,
- obsługa sprzętu biurowego,
- opracowywanie sprawozdań,
- nadzór nad zaopatrzeniem w niezbędne materiały oraz artykuły biurowe,
- współpraca z Bankiem Żywności- gromadzenie niezbędnej dokumentacji,
- ewidencja czasu pracy.

6. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz obsługą interesantów (bezpośrednią i telefoniczną).

7. Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru znajdującego się na stronie internetowej MGOPS,
3) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji,
4) podpisana klauzula informacyjna w zakresie rekrutacji,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
10) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

8. Inne informacje: Proces rekrutacji obejmuje: I etap: Analizę dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności profilu kandydata z wymaganiami niezbędnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze. II etap: Rozmowę kwalifikacyjną przed komisją ds. naboru z wybranymi kandydatami.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów: Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko ds. administracyjno- biurowych” należy złożyć osobiście w  Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli lub przesłać na adres: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli, ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla do 20 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Ośrodka).
Zgłoszenia kandydatów po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeniowej w  Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli, ul. Dworcowa 12, na stronie internetowej Ośrodka www.mgops.nekla.eu  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Weronika Łyskawa