Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr XXXVII/277/2010 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji", zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Nekla w sprawie przyjęcia "Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nekla na rok 2020"

Konsultacje odbędą się w okresie od 19.11.2019 r. do 03.12.2019 r. w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 118/2019  Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 08 listopada,  który będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

Wypełniony formularz można przekazać:
1. pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;
2. osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;
3. droga elektroniczną na adres: nekla@nekla.pl   
Uwagi i opinie z datą wpływu po 03.12.2019 r. nie będą rozpatrywane.