BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018r. , poz. 1260,1669)

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:
Konserwator oczyszczalni ścieków, sieci wod.-kan.
w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Nekla

Oferujemy:
1. stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
2. pracę w stałych godzinach,
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4. terminowo wypłacane wynagrodzenie,
5. świadczenia socjalne,
6. ubezpieczenia na życie na atrakcyjnych warunkach.

1. Wymagania:
1. wykształcenie minimum zawodowe,
2. prawo jazdy kat. B,
3. umiejętność pracy w zespole,
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe:
1. wiedza i znajomość podstawowych zagadnień z zakresu utrzymania
i funkcjonowania urządzeń mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i stacji wodociągowych,
2. uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV,
3. umiejętność obsługi kosiarek i pił spalinowych oraz elektrycznych,
4. prawo jazdy kat. B+E,
5. cechy osobowości: sumienność, staranność, odpowiedzialność, umiejętność kreatywnego myślenia, umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
6. dyspozycyjność, w tym wykonywanie pracy w soboty, niedziele i święta,
7. mile widziana praktyka na podobnym stanowisku.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji wodociągowych Gminy Nekla,

4. Wymiar czasu pracy: jeden etat
5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. list motywacyjny,
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej) nekla.nowoczesnagmina.pl,
4. kserokopie świadectw pracy,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,
9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

6.  Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy-  Konserwator oczyszczalni ścieków, sieci wod-kan.”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla w terminie  do dnia  27.09.2019 r.

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

7. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez  rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

8. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla w dniu 30.09.2019 r.

9. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:
1. wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2. postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
a. ocenę merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b. rozmowę kwalifikacyjną.


Burmistrz

Karol Balicki