O b w i e s z c z e n i e
Starosty Wrzesińskiego
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę


Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 9 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja nr 662/2019, znak: WB.6740.555.2019
o pozwoleniu na budowę obejmującym:

BUDOWĘ  FARMY FOTOWOLTAICZNEJ
WRAZ Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

na działce oznaczonej numerem ewid.: 139 obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działkę oznaczoną numerem ewid.: 139 obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek –  środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.