WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ODDAĆ W UŻYCZENIE:

część nieruchomości będącej własnością Gminy Nekla.

1. działki nr 188/1 i 189 – położone w Targowej Górce, o pow. łącznej 0,3877 ha, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00015296/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonego uchwałą nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionego uchwałą nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. powyższa nieruchomość przeznaczona jest w części pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej, w części pod łąki i pastwiska oraz w części pod stawy, oczka wodne.

Uwaga: Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – P. Wojciech Pilch.