BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

 

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2018r. , poz. 1260,1669)

 

ogłasza nabór na stanowisko:

 

 KIEROWNIKA

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NEKLI

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak skazania za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      brak ukarania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2018 poz.1458 ze zm.),

5)      nieposzlakowana opinia,

6)      wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: praca socjalna, socjologia, polityka społeczna, administracja, prawo,

7)      specjalizacja z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.2018.1508 ze zm.),

8)      minimum 5-letnie doświadczenie w pracy, w tym co najmniej 3 lata w pomocy społecznej,

9)      znajomość regulacji prawnych w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o systemie oświaty (w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów),ustawy o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1)          umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów prawa objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy,

2)          umiejętność stosowania przepisów ustaw  w praktyce,

3)          umiejętność kierowania zespołem,

4)          wysoka kultura osobista,

5)          odporność na stres,

6)          systematyczność, kreatywność, samodzielność, dokładność, bezstronność.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Zadania podstawowe:

1)      kierowanie działalnością MGOPS i reprezentowanie go na zewnątrz,

2)      przestrzeganie przepisów właściwych ustaw w celu prawidłowego wykonywania zadań statutowych MGOPS,

3)      realizacja zadań własnych Gminy i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w sprawach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej,

prowadzenie gospodarki finansowej i planowania budżetowego oraz nadzór nad racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonywanie zadań MGOPS w Nekli,

4)      nadzór nad należytym i terminowym załatwianiem spraw, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych przez pracowników MGOPS,

5)      zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w MGOPS,

6)      współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami w celu realizacji zadań społecznych,

7)      pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk społecznych,

8)      wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach zgodnie z wydanymi upoważnieniami przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, w sprawach z zakresu działania MGOPS,

9)      nadzór nad przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej,

10)  organizowanie pracy socjalnej, wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych,

11)  prowadzenie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

12)  pozyskiwanie środków służących rozwijaniu form pomocy społecznej, w tym środków z funduszy europejskich,

13)  składanie corocznie Radzie Miejskiej Gminy Nekla sprawozdania z działalności MGOPS oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej i innych realizowanych zadań,

14)  wykonywanie wszelkich obowiązków pracodawcy wobec pracowników MGOPS w Nekli,

15)  wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw, aktów wykonawczych oraz zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla.

 

4.       Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

Adres i nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli ul. Dworcowa 12

Przewidywany termin zatrudnienia na stanowisku objętym naborem: 1 sierpnia 2019r.

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska wymienionego w ogłoszeniu spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz obsługą klientów.

 

5.       Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)      CV / list motywacyjny,

2)      oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej:  nekla.nowoczesnagmina.pl),

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy),

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

5)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,

6)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,

8)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

      

6.      Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:

- napisem: „Nabór na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką  pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla  – w  terminie  do dnia  28.06.2019r.

      O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

 

7.      Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 01.07.2019 r. i     wtedy zostanie przeprowadzona wstępna analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz ustalona zostanie lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o terminie której zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
     

8.      Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się :

  1. wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
  2.   postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
  3.   ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
  4. rozmowę kwalifikacyjną i/lub test kompetencyjny.        

 Nekla, dnia 07.06.2019 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

Karol Balicki