OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2018r. poz.2081. ogłaszam, że w sprawie:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie działka nr  202 sporządzonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniu  6 lutego 2019 roku została podjęta Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej Gminy Nekla uchwalająca wymieniony dokument.
Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko, informacją o udziale społeczeństwa w sporządzeniu ww. dokumentów o której mowa w art. 42 pkt. 2 i z podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli ul. Dworcowa 10,62-330 Nekla

                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy